Kommunerne kan frigøre ressourcer til kernevelfærd

04-07-2017

Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til mere borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet i samarbejde mellem regeringen og KL.

Ressourcerne kan blandt frigøres gennem bedre tilrettelæggelse af løn- og bogholderiopgaven, professionalisering af facility management-området, bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde samt en mere fokuseret drift af de sociale botilbud. 

Innovationsminister Sophie Løhde udtaler:

Det er væsentligt, at vi også i kommunerne får mere velfærd for pengene ved fx at effektivisere administrative opgaver, så pengene i stedet kan bruges til fx pleje og omsorg på plejecentre samt trivsel og læring i daginstitutioner. De gennemførte analyser viser, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er en god vej til at arbejde systematisk og konkret for en bedre og mere effektiv offentlig sektor. Med økonomiaftalen for 2018 er regeringen og KL derfor også enige om at fortsætte programmet, og jeg forventer mig meget af det også i de kommende år.

Mere fleksible statslige rammer – som fx bedre muligheder for at udarbejde én handleplan for borgeren på tværs af social- og beskæftigelsesområdet – kan også understøtte en mere effektiv opgaveløsning, påpeger analyserne. 

Dertil siger Sophie Løhde:

Ved at samtænke handleplaner på tværs af kommunale områder kan vi både løse opgaven mere effektivt og samtidig skabe en bedre sammenhæng i servicen for den enkelte borger. Det er netop ambitionen med regeringens kommende Sammenhængsreform.

Analyserne indgår i det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som har frigjort 1 mia. kr. i kommunerne i den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2018. Regeringen og KL er enige om at prioritere pengene til borgernær kernevelfærd i kommunerne, hvor de bl.a. skal understøtte kommunernes arbejde med værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Regeringen og KL har samarbejdet om at gennemføre følgende analyser:

Én handleplan

Borgere og familier med komplekse sociale og beskæftigelsesmæssige problemer får ofte udarbejdet flere handleplaner, der ikke i tilstrækkelig grad koordinerer indsatserne på tværs af kommunens forvaltninger. Det kan både skabe forvirring hos borgerne og give dobbeltarbejde i kommunerne. 

Alene på social-, beskæftigelses- og integrationsområderne skønnes det i analysen, at der årligt bliver udarbejdet omkring 950.000 handleplaner til borgere eller familier, hvoraf en del overlapper. En bedre sammentænkning af handleplanerne kan samtidig bidrage til væsentlige administrative besparelser. 

Som opfølgning på analysen vil regeringen arbejde for lovgivningsmæssige rammer, der giver kommunerne mulighed for i videst muligt omfang kun at udarbejde én handleplan pr. borger. 

Læs analyserapport om mulighederne for sammentænkning af planer

Styring af det specialiserede voksenområde

Analysen præsenterer en række konkrete værktøjer, som kan understøtte kommunerne i arbejdet med styring og tilrettelæggelse af opgaveløsningen på det specialiserede socialområde.

Samtidig præsenteres konkrete cases på, hvordan kommunerne kan implementere og anvende værktøjerne i praksis. Værktøjerne spænder bredt og omhandler bl.a. et større fokus på flow i indsatserne og progression for den enkelte borger. Andre værktøjer omhandler bedre sammenhæng i indsatser for borgere med komplekse problemer, som går på tværs af forvaltninger. 

Læs Styring af det specialicerede voksenområde - værktøjer og cases

Løn og bogholderi

Analysen har kortlagt mulighederne for at tilrettelægge løn- og bogholderiopgaver på en mere effektiv måde. Løn- og bogholderiopgaver omfatter bl.a. håndtering af lønindberetninger og fakturaer i kommunale institutioner som skoler og dagtilbud og i den centrale forvaltning i kommunerne. 

Analysen viser, at der er muligheder for at effektivisere for op mod ca. 900 mio. kr. frem mod 2020. Dette kan ske gennem en række konkrete tiltag såsom automatisering, standardisering, centralisering inden for kommunen og samarbejder mellem kommuner. 

Læs inspirationskatalog om effektiv varetagelse af løn- og bogholderifunktioner i kommuner 
Læs analyserapport om kommunernes løn- og bogholderifunktioner

Facility management

Analysen har kortlagt kommunernes organisering, køb og udbud på facility managementområdet, der fx omfatter rengøring, kantinedrift og vedligehold af bygninger. Mange kommuner har påbegyndt en professionalisering og modning af området, men der er store forskelle på, hvor struktureret kommunerne arbejder med at effektivisere deres facility management. 

Analysen anslår et samlet effektiviseringspotentiale på op imod ca. 1,7 mia. kr. indenfor en tidshorisont på to år. Det forudsætter, at kommunerne forbedrer indsatsen ved bl.a. at sikre den rette organisering, etablere et godt datagrundlag, forbedre indkøbsaftaler og optimere kvadratmeteranvendelsen. 

Læs inspirationskatalog om facility management 

Læs analyserapport om kortlægning af facility management i kommunerne

Drift af botilbud

Analysen viser, at der er et betydeligt potentiale i at sikre en mere effektiv drift af sociale botilbud ved bl.a. at forenkle lovgivningen om socialtilsyn samt øge mulighederne for at skabe bedre sammenhæng mellem, hvad det enkelte botilbud kan tilbyde, og borgerens behov. 

Derudover identificerer analysen en række konkrete forslag og værktøjer, som kan understøtte en bedre tilrettelæggelse af arbejdet. Det gælder bl.a. en mere fokuseret dokumentation og koordinering, som både vil kunne medvirke til at højne kvaliteten og sænke ressourceforbruget i landets sociale botilbud.

Der er udarbejdet inspirationskataloger med eksempler fra de deltagende kommuner, der skal understøtte implementering af forbedringer i kommunernes arbejde med løn- og bogholderiopgaven, facility management og drift af botilbud.

Læs inspirationskatalog om veje til en mere effektiv drift af botilbud

Læs analyserapport om rammer for effektiv drift af botilbud