Staten indgår aftale om salg af sine aktier i Vestjysk Bank

12-06-2017

Den danske stat har i dag indgået en betinget aftale om et salg af sine aktier i Vestjysk Bank til en investorgruppe af danske fonde og finansielle investorer for i alt 123 mio. kr.

Aftalen udgør en stabil og langsigtet løsning for Vestjysk Bank, som med de nye investorer får tilført 745 mio. kr. i ny egenkapital. Derudover tilføres yderligere efterstillet kapital i størrelsesordenen 300-375 mio. kr.

Aftalen med investorgruppen betyder, at der endelig er fundet en langsigtet og holdbar løsning for Vestjysk Bank. Bankens fremtid har i mange år været uvis, men nu kan kunder og aktionærer glæde sig over, at deres bank kan fortsætte som selvstændigt pengeinstitut og fortsætte med at gøre gavn i lokalsamfundet, siger finansminister Kristian Jensen.

Aftalen indebærer, at en investorgruppe bestående af Nykredit, Maj Invest, Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension og Vestjylland Forsikring køber statens (Finansministeriets og Finansiel Stabilitets) aktieandel på 81,47 pct. i Vestjysk Bank og i forlængelse heraf skyder ny privat kapital i banken. 

Prisen for både statens aktier, samt de aktier der udstedes i forbindelse med kapitaludvidelsen, er 1 kr. pr. stk.

Salget af statens aktier i Vestjysk Bank til investorgruppen gennemføres ved et frivilligt offentligt købstilbud til alle Vestjysk Banks aktionærer. Salget er således betinget af, at der ikke fremsættes et økonomisk mere fordelagtigt tilbud for staten inden for den periode, hvor købstilbuddet løber. Købstilbuddet løber i 4 uger fra fremsættelsesdatoen.

Efter gennemførsel af aftalen vil Vestjysk Bank indfri den statslige hybridkapital, som stammer fra Kreditpakken i 2009. Hybridkapitalen beløber sig pr. dags dato til ca. 316 mio. kr. Indfrielsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Med salget af aktierne har staten samlet set tabt ca. 1,4 mia. kr. på sit ejerskab af Vestjysk Bank-aktier. Staten har imidlertid siden 2009 haft rente- og provisionsindtægter fra Vestjysk Bank på ca. 1 mia. kr. Desuden skal tabet ses i sammenhæng med det samlede regnskab for bankpakkerne, som skønnes at have givet staten et overskud på i størrelsesordenen 17 mia. kr. 

Banken har under og efter finanskrisen lidt store tab på sine udlån, hvilket har resulteret i en kapitalmæssig underdækning i forhold til Finanstilsynets krav. Med kapitaludvidelsen fra de nye investorer vil Vestjysk Bank fremadrettet få en solid kapitalstruktur på niveau med sammenlignelige banker. Dermed sikres bankens langsigtede levedygtighed på markedsmæssige vilkår.

Aftalen er betinget af forskellige myndighedsgodkendelser, bl.a. fra Finanstilsynet. Herudover er aftalen medvirkende til afslutning af Vestjysk Banks statsstøttesag, der har verseret siden 2012, og er derfor betinget af Europa-Kommissionens godkendelse. Endelig er aftalen betinget af Folketingets Finansudvalgs godkendelse.