Styringseftersyn skal udvikle styringen i sundhedsvaesenet

27-06-2017

Regeringen igangsætter en gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Det skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring af sundhedsvæsenet fremadrettet. Det sker for at blive klogere på, hvordan man kan omstille styringen af sundhedsvæsnet, så der bliver øget fokus på sammenhængen i patientforløbene på tværs af sektorerne og større fokus på kvalitet og resultater.

Styrringseftersynet sker i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tidligere på måneden, og indgår bl.a. i regeringens sammenhængsreform. 

Jeg har siden, jeg startede som minister sagt, at jeg er klar til se på en mere balanceret styring i sundhedsvæsenet med patienten i centrum. Styringen skal sikre kvalitet, patientsikkerhed og mest mulig sundhed for pengene – for patienternes skyld. Derfor er jeg glad for, at vi igangsætter dette styringseftersyn, udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

Arbejdet med styringseftersynet er forankret i et udvalg, der betjenes af et fælles sekretariat i Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet.  

Innovationsminister Sophie Løhde er på linje med sin ministerkollega ser frem til arbejdet: 

Styringen af vores sundhedsvæsen skal ske på en måde, så vi sikrer, at patienterne får en effektiv behandling af høj kvalitet, samtidig med at vi også fremover får gavn af gevinsterne ved de teknologiske og behandlingsmæssige fremskidt, som løbende gøres på sundhedsområdet. Og derfor vil vi nu som led i Sammenhængsreformen lave en styringsgennemgang, som skal gøre os klogere på, hvordan vi kan sammensætte en model, som giver mere kvalitet og værdi for patienterne, siger innovationsministeren.

Grundigt arbejde, der følger op på kritik af styringen  

Med afsæt i tre delanalyser vil styringseftersynet bl.a. se på produktivitetskravet og den statslige aktivitetspulje. Og erfaringer fra de initiativer med fokus på kvalitet, som er startet i forbindelse med Det Nationale Kvalitetsprogram og nationale mål for bl.a. kvalitet, vil også blive inddraget i arbejdet.  

Arbejdet skal være grundigt. Sundhedsområdet er kompliceret, og vi ønsker med dette arbejde at have tid til at inddrage såvel medarbejderne, sundhedsfaglige organisationer, regionerne og patienterne, så vi kan sikre, at vi finder de rigtige løsninger. Produktivitetskravet er et vigtigt emne i arbejdet, og det skal undersøges, om det har utilsigtede effekter, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Arbejdet vil involvere danske eksperter på området og relevante faglige organisationer. Danske Regioner inviteres med i arbejdet. I løbet af arbejdet vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde besøge de fem regioner for at lytte til det sundhedsfaglige personale. 

Vi vil tage rundt til alle regioner for at lytte til blandt andre læger, sygeplejersker, patienter, ledere, lokalepolitikere og andre med kontakt til vores sundhedsvæsen for at høre, hvad de synes, der virker og ikke virker ved den nuværende styringsmodel. Og jeg ser frem til få input, som kan indgå i arbejdet med styringsgennemgangen, siger Sophie Løhde.

Læs kommissorium for et styringseftersyn på sundhedsområdet