Aftalen om satspuljen for 2018 er på plads

20-11-2017

Regeringen er sammen med forligspartierne bag satspuljen nået til enighed om udmøntningen af satspuljen for 2018.

Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt 3,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper.

Med aftalen afsættes midler til mere end 80 forskellige projekter og initiativer inden for social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- samt udlændinge- og integrationsområdet.

Finansminister Kristian Jensen udtaler: 

Vi har indgået en rigtig god satspuljeaftale, hvor vi på tværs af Folketinget afsætter over 3 milliarder kroner over de næste fire år til en bred vifte af initiativer til de svageste i samfundet. Vi vil blandt andet hjælpe så mange som muligt på kanten af samfundet ind på arbejdsmarkedet, fordi det er den bedste socialpolitik at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads og have noget at stå op til om morgenen. En del af satspuljemidlerne skal styrke kommunernes indsats med at få flygtninge i arbejde, så flere bliver selvforsørgende, og vi får skabt den bedst mulige integration.

Der er blandt meget andet afsat penge til en handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed, afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms-psykiatrien, styrket tilsyn på ældreområdet, investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt en styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet.

Parterne bag aftalen er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
  

Sådan fungerer satspuljen

  • Hvert år reguleres overførselsindkomsterne med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af lønudviklingen på arbejdsmarkedet.
  • Der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten, hvis lønudviklingen overstiger 2,0 pct.  
  • Det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.
  • Satspuljen indgår i finansloven og vedtages endeligt sammen med den.

Læs aftale om udmøntning af satspuljen for 2018