Regeringen støtter kapitaludvidelse i SAS

06-10-2017

Bestyrelsen for SAS har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 3. november 2017 med henblik på at opnå mandat til gennemførsel af en aktieemission målrettet institutionelle investorer.

Regeringen har over for luftfartsselskabets bestyrelse tilkendegivet sin støtte til forslaget. Regeringen vil på den baggrund anmode Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at den danske stat dels støtter selskabets forslag til mandat til gennemførsel af en kapitaludvidelse ved den ekstraordinære generalforsamling, og dels deltager i en eventuel kapitaludvidelse. Udgangspunktet for dansk deltagelse i en eventuel kapitaludvidelse er et ønske om at bevare den danske stats nuværende ejerandel.

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

SAS har fået stærkt momentum i forretningen efter at have gennemført store tilpasninger af virksomheden over de senere år. Og som ejer vil vi gerne bidrage til at sikre, at selskabet kan fortsætte den sunde udvikling.

SAS har styrket sin finansielle position over de senere år og har leveret positive resultater i de to seneste regnskabsår. Selskabet har i september opjusteret de økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår og har samtidig indgået nye overenskomster med selskabets piloter i Skandinavien. Selskabets stærke udvikling afspejler en styrket konkurrenceevne, som bl.a. skyldes en række større tilpasninger foretaget over de senere år.   

Med bestyrelsens forslag ønsker SAS at styrke selskabets finansielle position yderligere og dermed understøtte selskabets positive udvikling fremadrettet. Styrkelse af selskabets kapitalgrundlag skal bl.a. ses i lyset af selskabets ønske om at gennemføre ambitiøse investeringer i selskabets flyflåde over de kommende år. Derudover vil kapitaludvidelsen forbedre vilkårene for refinansiering af eksisterende gæld, samt muliggøre eventuel fremtidig indløsning af præferenceaktier udstedt i 2014. 

SAS anmoder den ekstraordinære generalforsamling om mandat til at gennemføre en aktieemission særligt målrettet institutionelle investorer på op til 66 mio. aktier svarende til 20 pct. af det nuværende antal stamaktier. Vedtagelse af forslaget kræver opbakning fra 66,6 pct. af hhv. de afgivne stemmer og de repræsenterede aktier på den ekstraordinære generalforsamling.

Aktieemissionen kan gennemføres i perioden frem til afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling d. 5. marts 2018. Den danske stat har mulighed for at deltage i aktieemissionen på linje med øvrige investorer.

Den norske og svenske stat har tilkendegivet, at de på linje med Danmark er positivt indstillet overfor bestyrelsens forslag. Begge stater har samtidig tilkendegivet, at de i tråd med deres ønske om nedtrapning af ejerskabet i SAS, ikke agter at deltage i kapitaludvidelsen. 

Fakta

Ejerandele i SAS

  • Sverige: 17,1 pct,
  • Danmark: 14,2 pct.
  • Norge: 11,4 pct.
  • Wallenberg: 7,5 pct.
  • Øvrige: 49,7 pct.