EU-budget

EU-budget

Finansministeriet er regeringens ressortansvarlige ministerium for EU’s budget og varetager på den baggrund den koordinerende funktion for den danske håndtering af EU-budgetsager.

Det omfatter blandt andet EU’s flerårige finansielle rammer, det årlige EU-budget og bekæmpelse af svig med EU-midler. Finansministeriet varetager også opgaver, der er relateret til EU's personalepolitik og har til opgave at inspirere flere danskere til at få job i EU's institutioner.

Den flerårige finansielle ramme

EU's flerårige finansielle ramme (MFF) fastsætter rammerne for EU's årlige budgetter i en periode af typisk syv år. Rammen fastsætter såvel de overordnede allokeringer af midler til EU's politikområder som grænserne for de årlige budgetter, og derved de enkelte landes årlige bidrag. Finansministeriet står for forhandlingerne fra dansk side og skaber det analytiske fundament for de politiske beslutningstagere, herunder gennem et tæt koordineret samarbejde med andre EU-lande og Europa-Kommissionen.

Det årlige EU-budget

Finansministeriets opgaver i forbindelse med det årlige EU-budget er særligt budgetforhandlinger, budgetteringen af EU-bidraget på finansloven og den løbende koordination og behandling af budgetsager.

Sund finansforvaltning og beskyttelse af EU's finansielle interesser mod svig og uregelmæssigheder er ligeledes forankret i Finansministeriet. Arbejdet fokuserer på at opnå størst mulig værdi for pengene og minimere risikoen for fejl og svig i udmøntningen af EU-midler.

EU’s personalepolitik

Finansministeriet varetager regeringens interesser vedrørende EU's personalepolitik. Ministeriet arbejder for, at flere danskere bliver ansat i EU's institutioner, særligt i Kommissionen. Arbejdet er beskrevet i regeringens handlingsplan til fremme af danskere i EU fra december 2017 (indsætter link). Finansministeriet er samtidig ressortansvarligt ministerium for de personalevedtægter, der regulerer ansættelsesvilkårene for de ansatte i EU’s institutioner.