Finansministeriets lovarbejde

Her kan du læse mere om Finansministeriets lovprogram, lovstof, høringer og betænkninger.

Regeringens lovprogram 

Regeringens lovprogram for indeværende folketingsår har til formål at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i. 

Se det samlede lovprogram for indeværende folketingsår

Gældende love og regler

På Retsinformation kan du se de love, lovforslag, bekendtgørelser m.m., der er gældende på Finansministeriets område. Retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministeriet og underliggende styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Her følger link til love og regler på Finansministeriets område

Særligt om de årlige finanslove

Finansloven er et helt centralt og afgørende element i den praktiske udførelse af finanspolitikken i Danmark. Ifølge Grundloven må ingen udgift afholdes uden hjemmel i en af Folketinget vedtaget bevillingslov, og skatterne må ikke opkræves, før en bevillingslov for det pågældende finansår er vedtaget. Samtidig skal forslaget til finanslov for det kommende finansår fremsættes for Folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse. Finanslovforslaget offentliggøres derfor som udgangspunkt i slutningen af august.

En central del af Finansministeriets arbejde er således at bistå regeringen med udarbejdelsen af det årlige finanslovforslag og den efterfølgende vedtagelse af finansloven i Folketinget.

Den seneste finanslovsudgivelse kan findes her

Finanslovsdatabasen

Finansministeriets finanslovsdatabase er en online database, som omfatter finanslove og tillægsbevillingslove. Det er muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Finanslovsdatabasen indeholder fx detaljerede oplysninger om:

  • Statens indtægter og udgifter fordelt på ministerområder 
  • Statens bloktilskud fordelt på henholdsvis regioner og kommuner 
  • Statens driftsudgifter

Finanslovsdatabasen kan tilgås her 

Høringer

Høringsportalen giver borgere, virksomheder og andre interesserede en digital indgang til alle ministeriernes høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv.

Finansministeriets igangværende høringer kan findes på Høringsportalen

Betænkninger

Alle nummererede betænkninger findes elektronisk. De kan læses, printes og downloades døgnet rundt, og samlingen opdateres løbende med nyudgivne betænkninger.

Ved søgning i DABs database finder man frem til betænkningerne

Lovforslag under behandling

På Folketingets hjemmeside kan du følge behandlingen af Finansministeriets lovforslag

Øvrig lovgivning (aktstykker, bevillingsansøgninger mv. til Folketingets Finansudvalg)

Her får du adgang til aktstykker

Besvarelse af § 20-spørgsmål samt udvalgsspørgsmål

Et folketingsmedlem kan stille skriftlige spørgsmål direkte til en minister til skriftlig besvarelse og i sit eget navn. Spørgsmålene benævnes § 20-spørgsmål, fordi de stilles i henhold til § 20 i Folketingets forretningsorden. § 20-spørgsmål skal angå ministerens holdning og skal besvares inden for 6 hverdage.

Udvalgsspørgsmål til en minister kan stilles af medlemmer og stedfortrædere i det enkelte udvalg. Spørgeren kan få sit navn på spørgsmålet og dermed få svaret direkte på sin mail. Udvalget kan stille spørgsmål til de emner, der hører ind under udvalget og de lov- og beslutningsforslag, udvalget behandler. Svarfristen er 4 uger, medmindre der er fastsat en individuel frist. Ministeren kan sende et foreløbigt svar, hvoraf det bør fremgå, hvornår svaret kan forventes.

På Folketingets hjemmeside kan du finde finansministerens svar på § 20 spørgsmål fra Folketingets medlemmer samt finansministerens besvarelse af udvalgsspørgsmål