Offentlige indtægter

Ministeriernes regneprincipper for adfærdsvirkninger af ændringer i skatter og afgifter.

Ministerierne skønner over adfærdsvirkninger af ændringer i blandt andet skat på arbejdsindkomst, beskatning af kapitalindkomst og aktieindkomst, ejendomsbeskatning, selskabskatter og afgifter. På denne side er en samling notater og rapporter, der beskriver grundlaget for opgørelse af dynamiske virkninger af skatter og afgifter.

Økonomiske forhold spiller en rolle for den enkeltes tilskyndelse til at være i beskæftigelse, til at arbejde mere eller skifte job og for incitamenterne til at forbedre kvalifikationerne ved uddannelse. Ændringer i de økonomiske forhold, fx i form af ændrede skatteregler, påvirker således incitamenterne til beskæftigelse, som på sin side kan påvirke arbejdsudbuddet – enten i form af ændret arbejdsmarkedsdeltagelse eller i form af ændringer i de beskæftigedes timeudbud samt personlige timeproduktivitet.

Mens forskellen i disponibel indkomst ved henholdsvis løn- og overførselsindkomst har betydning for den økonomiske tilskyndelse til at være i beskæftigelse, påvirker marginalskatterne tilskyndelsen til at arbejde mere og kan samtidig have betydning for incitamenterne til at lede efter bedre lønnede job mv. Der er selvsagt også andre forhold – økonomiske som ikke-økonomiske – som påvirker tilskyndelsen til beskæftigelse.

Ministerierne indregner dels adfærdsvirkninger på arbejdsudbuddet af ændringer i indkomstskatterne på den ”intensive margin” (dvs. timebeslutningen). Heri tages både højde for virkningen af substitutions- og indkomsteffekter, i det omfang ændringen i indkomstskatterne påvirker marginalskatten og indkomsten efter skat for den enkelte.

Det er endvidere ministeriernes vurdering, at der er teoretisk og empirisk belæg for at indregne positive deltagelseseffekter på den ”ekstensive margin” (dvs. deltagelsesbeslutningen), hvis det økonomiske incitament til beskæftigelse styrkes. I ministeriernes regneprincipper opgøres det økonomiske incitament til beskæftigelse på den ekstensive margin med afsæt i den såkaldte nettokompensationsgrad, der angiver gevinsten ved at være i beskæftigelse frem for at være på overførselsindkomst.

Grundlaget for de forudsatte adfærdsvirkninger af ændringer i indkomstskatterne er beskrevet i publikationen Regneprincipper på personskatteområdet samt i tilhørende baggrundsnotater, som Finansministeriet og Skatteministeriet har udgivet i maj 2024.

Læs Regneprincipper på personskatteområdet, maj 2024

De umiddelbare virkninger på indkomsterne opgøres som udgangspunkt på baggrund af detaljerede oplysninger om fx indkomst-, fradrags-, og familieforhold i registerdata. Det samme grundlag anvendes til at opgøre fordelingsvirkninger og adfærdsvirkninger. Virkninger af ændringer i indkomstskatterne opgøres fx i den såkaldte Skattemodel, som er én af ministeriernes Lovmodeller.

Selskabsskatten har betydning for det økonomiske incitament til at investere, starte egen virksomhed og foretage forskning og udvikling mv. Ændringer i selskabsskatten har betydning for produktivitet, lønninger og velstand, jf. BNP-virkning ved ACE.

Læs notat om BNP-virkning ved ACE 

Dertil kommer at danske og udenlandske virksomheder, der har aktiviteter i forskellige lande, i et vist omfang har mulighed for at placere en del af overskuddet i lande, hvor beskatningen er relativt lav. Det kan fx ske ved hjælp af ”strategisk” fastsatte interne afregningspriser (også kaldet transfer pricing), hvor det kan være vanskeligt for skattemyndighederne at verificere, at den interne pris svarer til markedsprisen for den pågældende ydelse, jf. fx Vækstplan DK - teknisk baggrundsrapport.

Læs Vækstplan DK - teknisk baggrundsrapport 

Disse virksomheders tilskyndelse til at placere skattepligtige overskud i Danmark frem for i udlandet fremmes ved en nedsættelse af selskabsskatten. Dermed øges det danske skattegrundlag. Regneprincipperne på dette område er blandt andet diskuteret i De Økonomiske Råds rapport Dansk Økonomi, forår 2023, hvor der præsenteres tre konkrete anbefalinger til ændringer i regneprincipperne for selskabsskatten. Anbefalingerne vedrører regneprincipper for virksomheders placering af overskud i ind- og udland, hvor stor en del af selskabsskattebyrden der i sidste ende bæres af virksomhedsejere og lønmodtagere, og om private lønstigninger forbedrer de offentlige finanser. Anbefalingerne besvares i Opfølgning på Dansk Økonomi, forår 2023 – Regneprincipper for selskabsskatten.

Læs Opfølgning på Dansk Økonomi, forår 2023 – Regneprincipper for selskabsskatten

Afgifter på forbrug reducerer alt andet lige købekraften af de disponible indkomster. Derfor virker afgifter på forbrug som en indirekte skat på arbejdsindkomst og påvirker derigennem også det økonomiske incitament til at arbejde, jf. fx Skatteøkonomisk Redegørelse 2021, kapitel 4.

Endvidere kan afgiftsændringer på visse varer påvirke grænsehandelen og forbrugssammensætningen og derigennem have en afledt effekt på moms og afgifter mv. Virkninger af afgiftsændringer på grænsehandelen er fx belyst i Skatteøkonomisk Redegørelse 2021, kapitel 7. Virkninger på forbrugssammensætningen er blandt andet belyst i Skatteøkonomisk Redegørelse 2021, kapitel 8 om veje til flere grønne biler.

Læs Skatteøkonomisk Redegørelse, 2021

 

 

Beskatning af positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst kan grundlæggende betragtes som en afgift på fremtidigt forbrug. Det påvirker det økonomiske incitament til at spare op, fordi værdien af fremtidigt forbrug reduceres i forhold til værdien af nutidigt forbrug. Den økonomiske gevinst ved at arbejde – og dermed arbejdsudbuddet – påvirkes også af beskatningen af kapital- og aktieindkomst. Det skyldes, at danskerne i bund og grund arbejder for at få råd til et ønsket forbrug – både i dag og i fremtiden. Når beskatningen reducerer afkastet af opsparing, så mindsker det også gevinsten ved at arbejde, når sigtet er at kunne have et større forbrug i fremtiden (fx som pensionist), jf. besvarelse af Skatteudvalgets spørgsmål nr. 83 (alm. del) af 9. november 2020.

Læs besvarelse af Skatteudvalgets spørgsmål nr. 83

Det nye ejendomsvurderingssystem og det nye boligskattesystem er beskrevet i hhv. kapitel 5 og 6 i Skatteøkonomisk Redegørelse 2021.

Læs Skattepolitisk Redegørelse 2021

De økonomiske ministerier skønner aktuelt ikke over de afledte adfærdsvirkninger, herunder den potentielle ændring i arbejdsudbuddet, som følge af en ændring i rentefradraget eller en ændring i ejendomsværdiskatten. I den sammenhæng skal det bemærkes, at grundskylden udgør en ikke-forvridende skat (idet mængden af land er fast) og den påvirker derfor som udgangspunkt ikke husholdningernes og virksomhedernes adfærd, jf. besvarelse af Finansudvalgets spørgsmål nr. 324 (alm. del) af 26. maj 2021.

Læs besvarelse af Finansudvalgets spørgsmål nr. 324