Investeringsløft på mindst 2 mia. kr. i kommunerne i 2009

16-03-2009

Regeringen og KL er blevet enige om, at kommunerne har mulighed for at igangsætte yderligere investeringer for mindst 2 mia. kr. i 2009, og at dette løft hovedsageligt skal målrettes de borgernære serviceområder på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt visse idrætsfaciliteter. Kommunerne er dermed ikke længere bundet af den aftalte anlægsramme for 2009.

Investeringsløftet i kommunerne på 2 mia.kr. er muliggjort ved, at:

  • En række kommuner inden for deres nuværende økonomiske rammer har mulighed for at fremrykke investeringer for mindst 1 mia. kr. i 2009.

  • Regeringen vil søge tilslutning til, at kommunerne får frigivet deponerede midler for i alt 0,5 mia. kr. i 2009, som ellers skulle have været frigivet i 2013.

  • Der afsættes en ny lånepulje på 650 mio. kr. målrettet investeringer på de borgernære serviceområder. Heraf målrettes 150 mio. kr. til generelle investeringer i kommuner med lav likviditet.

Regeringens drøftelser med kommunerne skal ses i lyset af den internationale økonomiske afmatning, som har lagt en dæmper på vækstudsigterne for den danske økonomi. Dette har givet anledning til at revurdere de forudsætninger, der lå til grund for den aftalte anlægsramme for kommunerne i 2009.

En væsentlig del af investeringsløftet skal målrettes de borgernære serviceområder i kommunerne. Det ligger i forlængelse af regeringens aftale med kommunerne i sommer, hvor det fremgår, at kommunerne i de kommende år skal løfte investeringerne på de borgernære serviceområder (dagtilbud, folkeskoler, ældre og visse idrætsfaciliteter) fra 5 mia. kr. til mindst 6 mia. kr. i 2009 og mindst 7 mia. kr. årligt i 2010-2013. Fra regeringens kvalitetsfond udmøntes 9 mia.kr. i perioden 2009-2013 til finansiering af investeringsløftet.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Regeringen og KL har haft nogle gode drøftelser om anlægsaktiviteten i kommunerne, og sammen har vi fundet midlerne til, at kommunerne kan løfte investeringerne med mindst 2 mia.kr. i 2009. Investeringsløftet vil være med til at afbøde virkningene af den internationale afmatning på den danske økonomi. Samtidig får vi bygget og renoveret endnu flere bygninger på bl.a. daginstitutions-, folkeskole- og ældreområdet end det, der ligger i budgetterne for 2009. 

Regerigen og KL har aftalt, at vi fortsætter drøftelserne om kommunernes investeringsplaner til foråret, når vi mødes for at forhandle kommunernes økonomi for 2010.

Læs aftale om kommunale anlægsinvesteringer