Positiv udvikling inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

29-09-2009

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag afholdt møde om voksen- og efteruddannelse. Der var på mødet enighed om, at trepartssamarbejdet på voksen- og efteruddannelsesområdet har været vellykket. Rammerne for voksen- og efteruddannelse er blevet forbedret og udbuddet styrket.

Regeringen har fået Folketingets opbakning til at gennemføre en lang række konkrete voksen- og efteruddannelsesinitiativer. Der er bl.a. afsat en pulje på 1 mia. kr. til mere aktivitet på det erhvervsrettede område, uddannelsesinstitutionerne har fået bedre og mere fleksible udbudsvilkår samt bedre økonomiske rammer for udbud, og indsatsen for at få de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedets til at deltage mere i voksen- og efteruddannelse er intensiveret.

Arbejdsmarkedets parter har med overenskomsterne på det private arbejdsmarked i 2007 etableret kompetencefonde. Fondene, som finansieres af et årligt arbejdsgiverbidrag, understøtter medarbejdernes deltagelse i selvvalgt kompetenceudvikling og bidrager dermed til øget voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Også i den offentlige sektor har parterne prioriteret kompetenceudvikling.

Danmark og resten af verden er det seneste år blevet ramt af et meget kraftigt tilbageslag. Verdenshandel og industriproduktion er gået tilbage, og ledigheden er steget. Det kraftige tilbageslag har betydning for aktiviteten på voksen- og efteruddannelsesområdet. Flere voksne vil i den ekstraordinære situation deltage i uddannelse. Danmark står godt rustet til at imødekomme denne udfordring.

Regeringen har med finanslovsaftalen for 2009 flyttet ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ud af det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde. Ordningen er blevet lovbundet. I takt med den stigende ledighed er uddannelsesaktiviteten blandt ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse steget markant.

Den kraftige nedgang i handel og produktion har givet virksomhederne bedre tid til at vedligeholde og forbedre medarbejdernes kompetencer. Siden midten af 2008 er brugen af de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser steget meget markant. Den samlede aktivitet i 2008 nåede op på 11.200 årselever - en stigning på 20 pct. i forhold til 2007. Tendensen er fortsat i 2009, hvor aktiviteten i første halvår er steget med 27 pct. sammenlignet med første halvår 2008. Det er glædeligt, at så mange beskæftigede har deltaget i VEU.

Det var forventeligt, at der ville indtræde en markant vækst i efterspørgslen efter voksen- og efteruddannelse i det nuværende økonomiske tilbageslag. For at imødekomme den ekstraordinært store aktivitet på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde tilkendegav regeringen, at ville drøfte mulighederne for at sikre et fortsat højt aktivitetsniveau med partierne bag aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter var i lyset af den aktuelle konjunktursituation endvidere enige om at udsætte drøftelsen af mulige styringsmodeller for det erhvervsrettede område.

Det blev endvidere aftalt, at udvalgsarbejdet herom, der blev aftalt i 2007, udsættes indtil videre.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter drøftede på mødet også den ufordelte reserve til senere udmøntning på voksen- og efteruddannelsesområdet, som blev afsat i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen. Regeringen fremlagde forslag til den overordnede prioritering af reserven i 2010-2012. Efter drøftelser med arbejdsmarkedets parter tilkendegav regeringen at ville søge tilslutning hertil blandt partierne bag aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen.

Parterne var enige om at mødes igen i 2011.

Følgende deltog i mødet: Finansminister Claus Hjort Frederiksen, økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, undervisningsminister Bertel Haarder, Beskæftigelsesministeriet, LO, DA, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Ledernes Hovedorganisation, SALA, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, KL og Danske Regioner.