Begrænsning af forventede større udgifter i staten i 2010

10-06-2010

I tråd med Aftale om genopretning af dansk økonomi tager regeringen nu skridt til at begrænse forventede større statslige driftsudgifter i 2010 end budgetteret på finansloven for 2010. Der sker ved udstedelse af et cirkulære, der reducerer de statslige driftsbevillinger med 1 mia. kr. i 2010. Samtidig har regeringen besluttet, at det forventede forbrug af opsparede statslige driftsmidler skal begrænses.

Med Aftale om genopretning af dansk økonomi er der forudsat uændret offentlig driftsøkonomi frem mod 2013.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen anerkender, at det er en stor og krævende opgave for ministerierne, som dog er helt nødvendig:

Med tiltaget tager vi i staten ansvar for at sikre en uændret offentlig driftsøkonomi frem mod 2013. Det er en stor udfordring, men det er helt centralt for regeringens arbejde med igen at skabe balance i den offentlige økonomi i kølvandet på finanskrisen.

Efter sædvanlig praksis har alle ministerierne i april redegjort for den forventede udgiftsudvikling i 2010, og med afsæt heri er der udsigt til markant større statslige driftsudgifter end budgetteret på finansloven for 2010, jf. Budgetoversigt 1, maj 2010.

Der er i vidt omfang tale om udgifter, som ministerierne helt inden for rammerne af bevillingsreglerne kan afholde ved brug af opsparing. Ministerierne og Finansministeriet skal i fællesskab drøfte anvendelse af opsparing på ministerområderne med henblik på en væsentlig reduktion i forhold til det forventede forbrug.

I skønnet for de samlede statslige driftsudgifter og skønnet for det offentlige forbrug i 2010 i Budgetoversigt 1, maj 2010, er det lagt til grund, at ministeriernes driftsudgifter generelt skal svare til budgetteringen på finansloven for 2010.

Samtidig er skønnet for det offentlige forbrug opjusteret med 1,8 mia. kr. i 2010 i majvurderingen primært som følge af merudgifter til den aktive arbejdsmarkedspolitik i kommunerne og merudgifter i forsvarskommandoen, idet merudgifterne skal holdes indenfor forsvarsforligets samlede ramme i 2010-2014.