Midlertidig bevillingslov for 2012

08-12-2011

Folketinget har i dag vedtaget finansministerens forslag til en midlertidig bevillingslov for 2012.

Baggrunden for lovforslaget

På grund af folketingsvalget og regeringsskiftet er der som planlagt sket en tidsmæssig forskydning af finanslovsprocessen.

Det betyder bl.a., at Folketinget ikke kan nå at færdigbehandle finanslovforslaget for 2012 før finansårets begyndelse 1. januar 2012.

Finansministeren har derfor – som grundloven foreskriver – fremsat forslag til en midlertidig bevillingslov for 2012.

Det er det lovforslag, der er blevet vedtaget.

Lovforslagets konsekvenser

Formålet med en midlertidig bevillingslov er populært sagt at få lukket hullet mellem to finanslove.

En midlertidig bevillingslov for 2012 indebærer, at regeringen – fra 1. januar 2012 og indtil Folketingets vedtagelse af finansloven for 2012 – bemyndiges til at opkræve lovhjemlede skatter og statens øvrige indtægter.

Regeringen bemyndiges endvidere til at afholde de udgifter, der er nødvendige for at opretholde og videreføre ministeriers, styrelsers og øvrige statslige institutioners og virksomheders drift samt andre foranstaltninger iværksat med hjemmel i lov, tidligere bevillingslov eller given bevilling i øvrigt.

Det betyder blandt andet, at regeringen kan opkræve indtægter og afholde udgifter svarende til niveauet for 2011, således som det følger af finansloven for 2011 og senere vedtagne love og aktstykker.

Loven forventes at være i kraft til en gang i løbet af sidste halvdel af januar 2012, hvor loven bliver afløst af en ”rigtig” finanslov for 2012, der som sædvanlig gælder fra 1. januar til 31. december.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Jeg glæder mig over, at Folketinget i dag har vedtaget mit forslag til en midlertidig bevillingslov for 2012. Jeg vil gerne takke Folketingets partier for samarbejdet om og tilslutningen til lovforslaget.

Læs finansministerens lovforslag om midlertidig bevillingslov for finansåret 2012

Læs finanslovaftalerne for 2012