Regeringen ser frem til at påbegynde forhandlingerne om EU’s flerårige budgetramme

29-06-2011

EU-Kommissionen har den 29. juni offentliggjort sit forslag til en ny budgetramme for perioden 2014 til 2020 – den såkaldte flerårige finansielle ramme.

Regeringen finder det positivt, at Kommissionen nu har fremlagt sit forslag og ser frem til at påbegynde drøftelserne med de andre medlemsstater og Europa-Parlamentet. Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme bliver en af de væsentligste sager under det danske EU-formandskab i første halvdel af 2012, men forhandlingerne ventes ikke afsluttet under dansk formandskab.

Regeringen lægger vægt på, at der sker en modernisering af EU’s budget og hilser derfor velkomment, at Kommissionens forslag lægger op til i højere grad at fokusere EU’s budget på bl.a. vækst- og beskæftigelsesdagsordenen, herunder f.eks. forskning og energi. Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er positivt, at Kommissionen lægger op til at modernisere EU’s budget med større fokus på bl.a. vækst- og beskæftigelsesdagsordenen. Regeringen vil arbejde for, at man går endnu længere i omprioriteringen af midler til områder, der understøtter vækst og beskæftigelse i EU.

Kommissionens forslag indebærer en realvækst på ca. 5 pct. i forhold til den nuværende budgetramme. Regeringen finder, at det samlede udgiftsniveau i Kommissionens forslag er klart for højt. Sammen med andre lande, som traditionelt lægger vægt på budgetdisciplin, vil regeringen derfor arbejde for at nedbringe udgiftsniveauet. Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det samlede udgiftsniveau i Kommissionens forslag er klart for højt. I en tid, hvor næsten alle lande i Europa fokuserer på at genoprette deres offentlige finanser, må også EU’s budget udvise mådehold. Det vil også være nødvendigt for at få opbakning blandt alle medlemslande.

Kommissionens forslag indebærer, at der fortsat vil være betydelige rabatter til en række velstående lande (Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Sverige) – men ikke Danmark. Dette er som bekendt ikke acceptabelt for Danmark. Rabatter forhandles direkte mellem medlemsstaterne i Rådet, hvor dette spørgsmål afgøres ved enstemmighed. Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er som bekendt afgørende for regeringen, at vi får en rabat på vores EU-bidrag, så den negative særbehandling af Danmark bringes til ophør. Det er ikke rimeligt, at Danmark skal finansiere andre velhavende landes rabatter uden selv at opnå en.