Fortsat fremgang i dansk økonomi

30-05-2011

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, maj 2011, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2012.

 

  • Væksten i verdensøkonomien ser ud til at have fået lidt kraftigere momentum i 2011 efter afdæmpning i andet halvår 2010. I de industrialiserede lande er fremgangen nu i højere grad drevet af privat efterspørgsel, hvilket reducerer risikoen for en ny recession i takt med, at de finans- og pengepolitiske stimuli trækkes tilbage.

  • Skønnet for BNP-væksten i Danmark er opjusteret ¼ pct.-point i både 2011 og 2012 til henholdsvis 1,9 og 1,7 pct. Væksten ventes gradvist at blive mere selvbærende, understøttet af høj vækst på de danske nærmarkeder, lave renter og fremgang i indkomsterne særligt i 2012.

  • Ledigheden er aftaget siden sidste sommer og på et niveau, som er lavt i historisk perspektiv. Trods det kraftige tilbageslag i 2008 og 2009 er bruttoledigheden (og langtidsledigheden) lavere end i 2000-01, hvor ledigheden ellers nåede ned på det laveste niveau efter højkonjunkturen i 1990’erne. Skønnene for bruttoledigheden er nedjusteret til henholdsvis 160.000 og 152.000 personer (5½ og 5¼ pct. af arbejdsstyrken) i 2011 og 2012.

  • Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 74 mia. kr. (4,1 pct. af BNP) i 2011 og 80 mia. kr. (4,3 pct. af BNP) i 2012 mod et (foreløbigt) opgjort underskud på 51 mia. kr. (2,9 pct. af BNP) i 2010. Den ventede stigning i underskuddet i 2011 skyldes et ventet lavt provenu fra pensionsafkastskatten efter et rekordhøjt provenu i 2010, samt at der realiseres statslige tab vedrørende kreditpakken mv. I 2012 afspejler underskuddet, at der er forudsat tilbagebetaling af efterlønsbidrag i henhold til tilbagetrækningsaftalen. Eksklusive tilbagebetalingen er underskuddet revideret ned i alle årene 2010-2012 i forhold til decembervurderingen.

  • Den strukturelle offentlige saldo ventes styrket fra -1,6 pct. af BNP i 2010 til -1,0 pct. af BNP i 2012.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Med de aftaler, vi har indgået i foråret, er der skabt grundlag for en holdbar genopretning af dansk økonomi. Samtidig er der klart og konkret anvist finansiering på de 47 mia. kr., som der i kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede for at få indtægter og udgifter til at balancere i 2020. Dermed har vi sørget for, at der fortsat kan være troværdighed om den offentlige økonomi og fastkurspolitikken, så Danmark er mindre sårbar over for finansiel uro på de internationale markeder. Danmark er en meget rentefølsom økonomi uden for euroen, og det er essentielt for genopretningen, at vi ikke slås tilbage af højere renter som følge af mistillid til den økonomiske politik.

Læs Økonomisk Redegørelse, maj 2011