Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2011

28-05-2011

Finansministeriet offentliggør mandag d. 30. maj kl. 10.00 Budgetoversigt 1 og Økonomisk Redegørelse, maj 2011 på www.fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt og Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2011 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 149 mia. kr. i 2011. Finansieringsbehovet er dermed reduceret siden decembervurderingen med 3 mia. kr. i 2011.

Finansieringsbehovet blev i forbindelse med decembervurderingen 2010 indført som et nyt begreb og erstattede det gamle ”lånebehov”. Forskellen mellem de to begreber er, at bevægelser på statens konto ikke påvirker finansieringsbehovet, mens de påvirkede lånebehovet. Derved opnås en mere klar sondring mellem, hvad der skal finansieres, og hvordan det finansieres.

Finansieringsbehovet kan dækkes (finansieres) ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Nationalbanken.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles i de halvårlige meddelelser, Statsgældspolitikken, der offentliggøres af Danmarks Nationalbank i juni og december.

Meddelelserne kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov

Mia. kr.

2011

Nettofinansieringsbehov

45

Afdrag langfristet gæld 1)

74

Afdrag kortfristet gæld 2)

30

   

Finansieringsbehov

149

- heraf indenlandsk finansieringsbehov

112

- heraf udenlandsk finansieringsbehov

37

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 1, maj 2011.