Kommentarer til SAS plan

12-11-2012

Bestyrelsen for SAS har offentliggjort en omfattende plan – 4 Excellence New Generation (4XNG) – der skal øge selskabets indtjening markant og sikre selskabets langsigtede finansielle beredskab.

4XNG vil forbedre resultatet før skat med 3 mia. SEK med fuld virkning fra regnskabsåret 2013/14. Planen forudsætter, at der indgås nye overenskomster, der bl.a. reducerer og giver større fleksibilitet i lønomkostningerne, at der sker en markant reduktion og samling af selskabet administrative funktioner, og at visse funktioner, herunder ground handling, outsources.

For at styrke SAS’ finansielle beredskab indeholder 4XNG også en række frasalg, der tilsammen forventes at forøge selskabets likviditet med omkring 3 mia. SEK i løbet af de næste par år.

En succesfuld implementering af 4XNG vil betyde, at SAS kan blive en overskudsgivende virksomhed, der gennem løbende overskud og de planlagte frasalg kan opbygge et likviditetsberedskab, så selskabet kan stå på egne ben fra 2015.

Det er forventningen, at 4XNG kan gennemføres, uden at SAS er nødt til at optage nye lån. Imidlertid har selskabet behov for en kreditfacilitet, som der kan trækkes på, hvis selskabets likviditet midlertidigt kommer under pres.

Derfor har SAS indgået aftale med en række banker og de største aktionærer – den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW – om, at de i fællesskab stiller en kreditfacilitet på 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet frem til 31. marts 2015. Den danske stats andel af kreditfaciliteten udgør ca. 435 mio. kr.

Kreditfaciliteten stilles til rådighed for SAS på visse betingelser, herunder at der forinden er indgået nye overenskomster, der giver de besparelser, der er forudsat i 4XNG. Det er endvidere en betingelse, at der opnås parlamentarisk godkendelse af de tre staters deltagelse i kreditfaciliteten. Finansministeriet vil snarest anmode Folketingets Finansudvalg om at give sin tilslutning til statens deltagelse i kreditfaciliteten.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

SAS går ligesom resten af luftfartsindustrien igennem en meget vanskelig periode. Den økonomiske krise, høje brændstofpriser og hård konkurrence har gennem flere år presset indtjeningen.

SAS har gennem Core SAS og senest 4 Excellence, der blev introduceret sidste år, opnået markante omkostningsreduktioner, men de har ikke været tilstrækkelige til at imødegå høje brændstofpriser og faldende billetpriser.

Gennemførelsen af 4 Excellence Next Generation er en helt nødvendig forudsætning for, at SAS har en fremtid. Derfor er der simpelthen ikke et alternativ til, at de nye overenskomster hurtigt falder på plads. Selv om det naturligvis er store krav, der stilles til medarbejderne, så håber jeg, at de har en forståelse for og erkendelse af, at planen er den eneste mulighed for også fremover at have et stærkt skandinavisk luftfartsselskab som SAS. 

Til gengæld har vi som ansvarlig ejer valgt at spænde et midlertidigt sikkerhedsnet ud for SAS ved at stille en kreditfacilitet til rådighed sammen med de andre større aktionærer og selskabet banker. Dette sikkerhedsnet er nødvendigt for, at SAS kan fremstå som et solidt selskab over for sine kunder og leverandører, indtil selskabet igen kan stå på egne ben.

Den danske stats ejerandel i SAS AB er 14,3 pct., den svenske stats 21,4 pct. og den norske stats 14,3 pct. De resterende 50 pct. er ejet af private investorer.

Den statslige deltagelse i kreditfaciliteten sker bl.a. på en baggrund en vurdering af, at den er kommercielt velbegrundet, og dermed at det forventede afkast står mål med de finansielle risici, der er forbundet med deltagelsen. Staterne anser derfor, at deres deltagelse i kreditfaciliteten er overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip. Dermed er det ikke et krav, at staternes deltagelse skal notificeres til og godkendes af Europa-kommissionen.