Svagt stigende aktivitet i dansk økonomi i 3. kvartal

30-11-2012

Danmarks Statistiks foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal 2012 viser en fremgang i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,1 pct. i forhold til 2. kvartal. Den svagt stigende aktivitet dækker over en stigning i den indenlandske efterspørgsel på 0,7 pct., mens et fald i eksporten på 0,8 pct. trækker den samlede vækst ned.

Danmarks Statistik har nedrevideret nationalregnskabstallene for 1. og 2. kvartal og tallene viser nu et fald i BNP på 0,5 pct. i årets tre første kvartaler i forhold til samme periode sidste år. Denne udvikling skyldes ikke et fald i den samlede efterspørgsel, der tværtimod er øget med 1 pct. Faldet i BNP skal derfor ses i sammenhæng med, at øget privatforbrug og højere erhvervsinvesteringer i år hovedsagelig har givet anledning til øget import. En del af faldet i BNP skyldes også, at virksomheder tilsyneladende har efterkommet efterspørgsel ved at trække fra lagre frem for at producere. Endelig har der været et fald i det offentlige forbrug på 0,4 pct.

Beskæftigelsen (ekskl. orlovsmodtagere) faldt med godt 2.500 personer i 3. kvartal 2012. Det dækker over et fald i både den private og den offentlige beskæftigelse på knap 1.500 personer.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er positivt med lidt fremgang i 3. kvartal. Men første halvår har været skidt og væsentlig værre, end nationalregnskabet hidtil har vist. Så med hensyn til væksten i både international og dansk økonomi bliver 2012 et år, vi nok vil se tilbage på som totusind-og-træls. Det er dog positivt, at arbejdsmarkedet ikke er svækket mere i lyset af de dårlige BNP-tal.

Vi må se i øjnene, at vejen til genopretning af aktiviteten i dansk økonomi vil være lang og bumpet og stærkt præget af usikkerheden afledt af statsgældskrisen i euroområdet. Udsigterne for dansk økonomi er dog lysere fra næste år, hvor regeringens mange initiativer vil understøtte en jævn vending af dansk økonomi.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Trods en svag stigning i BNP er dagens nationalregnskabstal ikke noget, som får de brede smil frem. Vi er endnu ikke ude af den økonomiske krise.

Dagens tal viser også, at det offentlige forbrug i årets første tre kvartaler har ligget noget under det budgetterede. Det er et skifte i forhold til tidligere, hvor årlige budgetoverskridelser var reglen snarere end undtagelsen. Udviklingen i 2012 påvirker ikke rammerne for de offentlige finanser til næste år og strategien i forhold til at indfri EU-henstillingen. Det bedste bolværk mod international bølgegang er nemlig en ansvarlig og troværdig finanspolitik, som understøtter lave renter.

Hovedelementer i det foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal 2012:

  • Nationalregnskabet for 3. kvartal er det første kvartalsvise regnskab, hvor udviklingen igennem 2012 er afstemt med oprevisionerne af væksten i BNP i 2010 og 2011 (på 0,3 pct.-point i begge år) i det årlige nationalregnskab.  Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. fra kvartal til kvartal, og Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. 

  • BNP steg svagt med 0,1 pct. i BNP i 3. kvartal. I årets tre første kvartaler er der imidlertid tale om et fald på 0,5 pct. i forhold til samme periode i 2011.

  • Det private forbrug faldt i 3. kvartal med 0,1 pct. efter fremgang i de forudgående kvartaler. Det dækker over en kraftig stigning i bilforbruget i 3. kvartal, men fald i forbruget af øvrige varer og serviceydelser. Det kunne tyde på, at forbrugseffekten fra tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i øjeblikket primært ses i bilkøbet. I årets tre første kvartaler er der samlet set tale om en vækst i det private forbrug på 1,2 pct.

  • Det offentlige forbrug steg med 0,2 pct. i 3. kvartal Niveauet i årets tre første kvartaler er dog 0,4 pct. lavere i forhold til samme periode sidste år.

  • Boliginvesteringerne fortsatte med at falde i 3. kvartal. I årets tre første kvartaler er boliginvesteringerne faldet med 8,2 pct. i forhold til samme periode sidste år.

  • Erhvervsinvesteringerne voksede i 3. kvartal med 4,3 pct. efter et fald i 2. kvartal. I årets tre første kvartaler er erhvervsinvesteringerne vokset med i alt 6,8 pct.

  • Eksporten faldt i 3. kvartal med 0,8 pct., mens importen steg med 0,3 pct. Faldet i eksporten i 3. kvartal skal ses i lyset af en betydelig forudgående stigning i 2. kvartal. I årets tre første kvartaler er eksporten steget med 1,8 pct., og importen er steget med 3,1 pct. Den forholdsvis svage fremgang i eksporten i år skal ses i lyset af en træg udvikling i den internationale økonomi.

  • Lagernedbringelser bidrager til at reducere BNP-væksten med 0,8 pct. i årets tre første kvartaler.

  • I årets tre første kvartaler er beskæftigelsen faldet med 0,4 pct. i forhold til samme periode sidste år.