Tilbagegang i dansk økonomi i 4. kvartal 2012

28-02-2013

Danmarks Statistiks foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2012 viser et fald i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,9 pct. i forhold til 3. kvartal. Det skyldes især et fald i eksporten på 1,6 pct.

Med offentliggørelsen af nationalregnskabet for 4. kvartal foreligger der nu tal for hele 2012. Foreløbigt er faldet i BNP i 2012 opgjort til 0,6 pct. Det er lidt mere end i Økonomisk Redegørelse, december 2012, hvor der var skønnet et fald på 0,4 pct.

Det lavere BNP dækker over, at den samlede efterspørgsel i dansk økonomi faktisk voksede i 2012. Der var således fremgang i både eksporten, privatforbruget, erhvervsinvesteringerne og de offentlige investeringer. Men meget af den øgede efterspørgsel blev efterkommet af import, og ved at virksomheder nedbragte deres lagre.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

2012 sluttede skuffende, blandt andet fordi genopretningen i udlandet lader vente på sig. Det understreger, at vejen ud af krisen er et langt sejt træk, og at den i høj grad er påvirket af udviklingen i udlandet. Det er afgørende, at vi er klar til at hægte os på opsvinget, når det kommer. Det gør vi ved at have konkurrencedygtige virksomheder og styr på den offentlige økonomi. Vækst og velfærd hører sammen, og det kan vi skabe med den vækstplan for Danmark, vi netop har præsenteret.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

2012 blev et hårdt år for dansk økonomi. Det billede bekræfter de nye tal. Regeringens økonomiske politik sigter på at understøtte økonomien under krisen. I 2013 viderefører vi et højt offentligt investeringsniveau og med initiativerne i Vækstplan DK løfter vi desuden investeringerne i den private sektor. Tallene viser også, at der er kommet styr på de offentlige serviceudgifter efter mange år med budgetoverskridelser. Med Vækstplan DK viderefører vi den ansvarlige linje i den økonomiske politik, samtidig med at vi styrker konkurrenceevnen i danske virksomheder. På den måde sikrer vi, at Danmark har en god udgangsposition, og virksomhederne er klar i startblokken, når et nyt opsving tager fart.

Hovedelementer i det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2012

  • BNP faldt med 0,9 pct. i 4. kvartal. Der er en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. fra kvartal til kvartal, og Danmarks Statistik angiver en generel usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. I forbindelse med offentliggørelsen af 4. kvartalstal har Danmarks Statistik oprevideret væksten i BNP i 3. kvartal fra 0,3 pct. til 0,8 pct. For 2012 som helhed faldt BNP med 0,6 pct.

  • Det private forbrug faldt i 4. kvartal med 0,1 pct. Det skyldes især et stort fald i bilforbruget, der omvendt steg kraftigt i 3. kvartal. I 2012 som helhed steg det private forbrug med 0,5 pct.

  • Det offentlige forbrug er steget med 0,3 pct. i 4. kvartal i forlængelse af en stigning på 1 pct. i 3. kvartal (opjusteret i forhold til den tidligere opgørelse). For året som helhed er det offentlige forbrug øget med 0,5 pct. i forhold til 2011.

  • Boliginvesteringerne fortsatte med at falde i 4. kvartal. For 2012 som helhed faldt boliginvesteringerne med 9,8 pct.

  • Erhvervsinvesteringerne fortsatte med at stige i 4. kvartal. For 2012 som helhed er erhvervsinvesteringerne vokset med 4,1 pct. Det afspejler i vidt omfang en stor import af fly.

  • De offentlige investeringer er øget med 1,1 pct. i 4. kvartal efter et mindre fald i 3. kvartal 2012. Niveauet i 1.-3. kvartal er opjusteret i forhold til den tidligere opgørelse. For 2012 som helhed er de offentlige investeringer øget med 10,6 pct. i forhold til året før. De offentlige investeringer udgjorde 2½ pct. af BNP i 2012, hvilket er det højeste niveau i 30 år.

  • Eksporten faldt med 1,6 pct. i 4. kvartal, mens importen faldt med 0,9 pct. For året som helhed steg eksporten svagt med 1,1 pct., mens importen steg med 2,7 pct. Udviklingen i eksporten skal ses i lyset af svækkelsen af den økonomiske situation i udlandet. Således oplevede EU en tilbagegang på 0,5 pct. i 4. kvartal, mens BNP i USA faldt mere beskedent med 0,1 pct. i 4. kvartal.

  • Ændringen i lagerinvesteringerne udgjorde -½ pct. af BNP i 2012, og lagernedbringelser bidrog dermed væsentligt til tilbagegangen i BNP.

  • Beskæftigelsen (ekskl. orlov) steg med 5.800 personer i 4. kvartal. For 2012 er der dog tale om et fald på 12.800 personer.