Folkeskolereform - ikrafttræden

12-06-2013

Partierne bag aftalen af 7. juni om et Fagligt løft af folkeskolen (regeringen, V og DF) og K er enige om, at en række af folkeskolereformens hovedelementer, med nedenstående ændringer, kan træde i kraft allerede i 2014. Dermed sikres, at ca. 500.000 elever i folkeskolen fra bh.-9. klasse får et kvalitetsløft af folkeskolen.

K er modstander af aftalens indhold vedrørende faglig fordybelse og obligatorisk lektiehjælp i skoletiden og kan derfor ikke tilslutte sig hele aftalen.

Der er på den baggrund enighed om at udskydes aftalens element med obligatorisk tid til faglig fordybelse og lektiehjælp til efter næstekommende folketingsvalg. Det medfører, at reformen gennemføres i to trin:

Trin 1

Der fremsættes et lovforslag, som indeholder elementerne i aftalen om en folkeskolereform mellem regeringen og V og DF, dog med følgende justering:

  • Tid til faglig fordybelse og lektiehjælp bliver frem til næste folketingsvalg obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne. Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne, således at det obligatoriske timetal for eleverne reduceres med to, tre og to timer om ugen i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, hvis tilbuddet om faglig fordybelse og lektiehjælp fravælges. Tilbuddet om lektiehjælp kan til- og fravælges på daglig basis uden forudgående advisering.

Derudover indeholder forslaget bl.a. følgende elementer, jf. aftaleteksten om Fagligt løft af folkeskolen, der er enighed om:

  • Timestyringsmodellen med et minimumstimetal på 30-33-35 timer for de fagopdelte timer herunder i fagene dansk, matematik og historie opretholdes, dog således at det obligatoriske minimumstimetal for eleverne bliver 28 timer for 1.-3. klassetrin, 30 timer for 4.-6. klassetrin og 33 timer for 7.-9. klassetrin, hvis tilbuddet om faglig fordybelse og lektiehjælp fravælges.

  • Ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen til blandt andet idræt, motion og bevægelse svarende til 45 min. i gennemsnit om dagen.

  • Pædagogernes ændrede rolle i skolen, herunder at pædagoger og andre medarbejdere kan varetage understøttende undervisningsopgaver alene med eleverne.

  • I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetence og de pågældendes kvalifikationer i øvrigt (permanentgørelse og afgrænsning af skolestartforsøgene).

  • Afbureaukratiseringsinitiativer, herunder ex lempelse af holddannelsesreglerne, timestyringsmodellen, præcisering af Fælles Mål.

  • Mål om fuld kompetencedækning i 2020.

Trin 2

I et separat lovforslag indføres de resterende elementer af aftalen om en folkeskolereform mellem regeringen, V og DF med ikrafttræden straks efter næste folketingsvalg, herunder:

  • En skoleuge på 30-33-35 timer hvor skolerne, bortset fra aftalen om motion/idræt hver dag, har frihed til at tilrettelægge skoledagen, så den både rummer fagopdelte timer, understøttende undervisning samt tid til faglig fordybelse og lektiehjælp.
  • Obligatorisk tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden.

K vil stemme imod lovforslaget, der indfører trin to af folkeskolereformen.

Der afsættes ressourcer til kommunerne og de øvrige initiativer som forudsat i aftalen fra 2014. Regeringen vil drøfte implementering og økonomi med KL.