11 mia. kr. fra private investorer til DONG Energy

02-10-2013

Staten og DONG Energy er nået til enighed med Broad Street Principal Investments, LLC, der er et selskab kontrolleret af Goldman Sachs Capital Partners (Goldman Sachs), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Pension Forsikringsaktieselskab (PFA) om vilkårene for et kapitalindskud i DONG Energy på i alt 11 mia. kr.

I de kommende uger vil der på baggrund af den opnåede enighed om vilkårene, der er fastlagt i et ikke-bindende ”term sheet”, blive udarbejdet endelige aftaler i form af en aktionæroverenskomst og en investeringsaftale.

Der er med den opnåede enighed taget et stort skridt mod at sikre DONG Energy et stærkt kapitalgrundlag. DONG Energy kan med en kapitaltilførsel på 11 mia. kr. fastholde selskabets strategi, der indebærer store investeringer i nye havvindmølleparker i Nordvesteuropa og inden for efterforskning og produktion af olie og gas. Dermed kan selskabets unikke kompetencer fortsat udnyttes fuldt ud til gavn for både de nye og eksisterende aktionærer.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Jeg er glad for, at en bred kreds af partier i Folketinget bakker op om den aftale, der inden årets udgang forventes indgået med Goldman Sachs, PFA og ATP om en styrkelse af kapitalgrundlaget i DONG Energy. Når aftalen gennemføres, kan selskabet også i fremtiden investere markant i havvindmølleparker og efterforskning og produktion af olie og gas. Det her viser tydeligt, at både danske og internationalt anerkendte investorer har tiltro til DONG Energys strategi. Ikke mindst er jeg glad for, at de private investorer har stor tiltro til DONG Energys fortsatte satsning på havvindmøller. Det vil ikke bare booste den grønne omstilling i Danmark, men omstillingen i hele Nordvesteuropa. Jeg er sikker på, at de nye aktionærer vil bidrage positivt til værdiskabelsen i DONG Energy til gavn for alle aktionærer, også staten.

De væsentligste vilkår for den forventede aftale er:

  • De nye aktionærer tegner aktier i DONG Energy for i alt 11 mia. kr. Heraf står Goldman Sachs for 8 mia. kr., ATP for 2,2 mia. kr. og PFA for 0,8 mia. kr.

  • Aktietegningen baseret på en værdiansættelse af DONG Energy på 31½ mia. kr.

  • Parterne er enige om i de kommende år at arbejde frem mod en børsnotering.

  • De nye aktionærer har ret til at sælge deres aktier til staten på nærmere fastsatte vilkår, hvis ikke DONG Energy er børsnoteret inden foråret 2018.

  • De nye aktionærer bliver repræsenteret i bestyrelsen og får en vis mindretalsbeskyttelse i form af vetorettigheder på udvalgte punkter.

  • De eksisterende mindretalsaktionærer vil kunne tegne nye aktier i DONG Energy på samme vilkår, så de kan fastholde deres nuværende ejerandele.

  • Aftalen, der er betinget af bl.a. Finansudvalgets tilslutning, forventes gennemført inden udgangen af 2013. 

Ejerstrukturen i DONG Energy vil – før de nuværende mindretalsaktionærers eventuelle tegning af nye aktier – vil være følgende:

  • Statens ejerandel vil blive reduceret fra de nuværende 81 pct. til 60 pct.

  • De nye aktionærers – Goldman Sachs, ATP og PFA – ejerandel vil blive 26 pct.

  • De eksisterende mindretalsaktionærers – SEAS-NVE, SE Energi, Insero Horsens, Nyfors Entreprise og Galten Elværk – ejerandel vil blive reduceret fra de nuværende 19 pct. til 14 pct.

Finansministeriet er blevet rådgivet af Danske Bank Corporate Finance.