OK15: Enighed om overenskomster for statens ca. 185.000 ansatte

06-02-2015

Finansminister Bjarne Corydon er i dag nået til enighed med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne om nye overenskomster på statens område.

Blandt hovedpunkterne er følgende:

  • Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv skøn for reguleringsordningen. Med en lokal løndannelse mv. på skønsmæssigt 2,1 pct. er den samlede lønudvikling i perioden på 6,6 pct. 

  • En garanti for, at den statslige lønudvikling ikke kan overstige den private lønudvikling i perioden. Reguleringsordningen videreføres også i perioden.

  • Enighed om den fælles målsætning, at parterne i overenskomstperioden fra 2018 vil udligne forskellen i lønudviklingen mellem den statslige og private sektor, der er opbygget siden 2008.

  • Styrket indsats fra parterne for at understøtte samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

  • Projekter på undervisningsområdet, der skal understøtte den igangværende implementering af de nye arbejdstidsregler på de gymnasiale og videregående uddannelser.

  • En uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre.

  • Løft af pensionsbidraget for nogle af de lavest lønnede i staten. 

Finansministeren udtaler i forbindelse med resultatet:

Det har været hårde forhandlinger, men jeg er glad for, at vi nu er nået til enighed om et resultat, som er økonomisk ansvarligt, og hvor vi samtidig har skabt plads til reallønsstigninger for de statsligt ansatte. 

Der har været en højere lønudvikling i staten end i den private sektor. Det har været vigtigt for finansministeren at gøre op med det. 

Med overenskomstresultatet har vi fået en ansvarlig økonomisk ramme med en garanti for, at den statslige lønudvikling ikke overstiger den private lønudvikling. Og så er vi enige om, at vi i overenskomstperioden fra 2018 skal have udlignet den forskel i lønudviklingen mellem den statslige og private sektor, der er opbygget siden 2008.

Derudover er jeg særligt glad for, at vi med resultatet styrker indsatsen for et godt samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på statens arbejdspladser og for at understøtte den igangværende implementering af de nye arbejdstidsregler på de gymnasiale og videregående uddannelser.

Organisationsspecifikke aftaler forhandles i en periode på op til 4 uger efter indgåelsen af de generelle resultater med CFU og Akademikerne.