Delaftale om asylpakke

17-11-2015

Regeringen har tirsdag aften indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, som skal sikre, at væsentlige dele af asylpakken kan træde i kraft allerede i denne uge.

På den baggrund fremsættes allerede onsdag et lovforslag om ændring af udlændingeloven. De indeholdte elementer skal bidrage til håndteringen af flygtninge- og migrantsituationen. 

Aftalen omfatter 13 ud af de i alt 34 punkter fra den asylpakke, som regeringen fremlagde fredag. Efter forhandlinger i Finansministeriet tirsdag aften er regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne nået til enighed om, at disse elementer bør sættes i værk hurtigst muligt.  

Forslagene vil kræve en ændring af udlændingeloven. På den baggrund vil der allerede onsdag d. 18. november blive fremsat et lovforslag med de elementer, som de politiske partier opfatter som mest presserende at få gennemført. Udlændinge-, integrations-, og boligministeren har anmodet Folketinget om at hastebehandle lovforslaget. Efter planen kan lovforslaget dermed 2. og 3. behandles fredag, så reglerne kan træde i kraft allerede i weekenden – forudsat at et politisk flertal i Folketinget stemmer for. 

Med lovforslaget gives myndighederne en række nye redskaber, der skal styrke mulighederne for at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter, som indrejser og opholder sig i Danmark, og sikre opretholdelsen af ro og orden.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Vi står i en meget svær situation, og derfor er det vigtigt, at vi agerer hurtigt, så vi kan give myndighederne mulighed for effektivt at håndtere tilstrømningen til landet. Derfor er jeg glad for, at vi allerede nu har landet en bred aftale.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler: 

Vi er nødt til at få dæmmet op for tilstrømningen med alle de midler, som vi kan tage i brug. Der er store udfordringer forbundet med at håndtere det nuværende flygtningepres, hvilket aftalen skal bidrage til at løse. Samtidig sender vi det klare signal, at vi i Danmark stiller krav og kun tilbyder basale fornødenheder til asylansøgere i de indledende faser. Derudover skal asylansøgere kunne tilbageholdes, mens vi undersøger, hvem de er, og afviste asylansøgere skal ud af landet i en fart.

Justitsminister Søren Pind udtaler:

Det er afgørende at være beredt, så vi ikke kommer til at opleve kaotiske tilstande i stil med dem, vi har set andre steder i Europa. Med aftalen giver vi politiet de nødvendige redskaber til at kunne håndtere en akut situation, hvis den skulle opstå. Det handler ganske enkelt om, at vi udviser rettidig omhu.

Lovforslaget skaber mulighed for at fravige planlovgivningen mv. i særlige tilfælde i forhold til asylindkvartering og tilbageholdelsesfaciliteter, til uden ejerens samtykke at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter og til at kunne pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre. Endvidere lægges der op til at skabe mulighed for at bemyndige private aktører til at bistå med myndighedsudøvelsen på udlændingeområdet.  

Med lovforslaget lægges der endvidere op til at skabe øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere mv., kortere udrejsefrist, skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecentre og en mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt. Formålet hermed er at styrke udsendelsesindsatsen, så udsendelse af afviste asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold sker hurtigere og mere effektivt. Der lægges desuden op til elektronisk adgangskontrol ved udrejsecentrene og at gøre det muligt at foretage visitation i forbindelse hermed. 

Lovforslaget skaber endvidere mulighed for i særlige tilfælde at suspendere den automatiske domstolsprøvelse af frihedsberøvede udlændinge inden for tre døgn, således at domstolsprøvelsen alene finder sted efter anmodning fra den frihedsberøvede og ikke nødvendigvis inden for tre døgn. Der giver endvidere mulighed for, at asylansøgere kan tilbageholdes med henblik på at gennemføre den indledende sagsbehandling, hvis det er nødvendigt. Det foreslås også, at politiet gives mulighed for i ganske særlige tilfælde at standse bus-, tog- og færgedrift mellem Danmark og andre lande, for derved at give myndighederne bedre redskaber til at forhindre, at der opstår kaotiske situationer.

Læs Aftale om en ny stram og konsekvent udlændingepolitik