Regeringen og KL har indgået en aftale om indholdet i det nye moderniserings- og effektiviseringsprogram

27-10-2016

Med aftalen er rammerne sat for et samarbejde, der skal udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer. Parterne er enige om, at programmet skal indeholde initiativer inden for blandt andet indkøb, administration og stordrift.

Alt sammen tiltag, som medvirker til, at kommunerne i de kommende år kan realisere de aftalte effektiviseringer.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er et vigtigt skridt i arbejdet med at sikre borgerne mest mulig velfærd for skattekronerne, og jeg vil gerne kvittere for, at kommunerne er gået konstruktivt til værks i arbejdet med programmets indhold. 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blev aftalt i sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL, og skal årligt effektivisere for 1 mia. kr. i kommunerne frem mod 2020. 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udtaler:

Med aftalen har vi fået et godt grundlag for, at kommunerne kan finde de aftalte effektiviseringer. Vi skal bl.a. udnytte de digitale muligheder bedre, og flere kommunale opgaver skal bydes ud i konkurrence, så vi får de bedste løsninger til prisen.

Hovedelementerne i aftalen

  • Programmet blev aftalt i økonomiaftalen for 2017, som nu er suppleret med en aftale om udfoldelsen af programmet. 

  • Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal frigøre 1 mia. kr. årligt. Heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor.

  • Programmet skal understøtte en effektiv opgaveløsning i kommunerne ved blandt andet at fjerne unødigt bureaukrati og registreringer.

  • Programmet indeholder en bred vifte af initiativer fordelt på fem temaer: indkøb og konkurrenceudsættelse, styring og bedre ressourceudnyttelse, digitalisering, regelforenkling og afbureaukratisering og effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer.

  • Status for programmet, implementering og nye indsatsområder vil blive drøftet i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018.

Læs Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Læs bilag 1 om initiativer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018