Regeringen vil reformere ungdomsuddannelsernes taxametersystem

18-12-2018

Det nuværende taxameter- og tilskudssystem på ungdomsuddannelsesområdet motiverer ikke i sig selv skolerne til at fokusere på kvalitet og er blevet for uigennemsigtigt. Regeringen vil derfor gennemføre ændringer og en forenkling af systemet på baggrund af et eftersyn.

Gymnasier og erhvervsskoler skal i højere grad belønnes for høj kvalitet og gode resultater, når pengene til ungdomsuddannelserne fordeles. Det er en prioritet for regeringen, som derfor planlægger ændringer af taxameter- og tilskudssystemet som en del af et nyt udspil om unge og uddannelse. 

Regeringen sætter derfor gang i et eftersyn af taxametersystemet, som skal munde ud i gennemtænkte ændringer. Bl.a. ønsker regeringen at skabe en bedre balance mellem de faste grundtilskud og taxametertilskuddene, der afhænger af antal elever, ligesom regeringen vil afdække, hvordan kvalitet og resultater bedre kan belønnes.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

En af de væsentligste udfordringer med det nuværende system er, at skolerne stort set kun får penge alt efter, hvor mange elever de optager og får gennem uddannelsen. Ikke for, om skolerne leverer høj kvalitet og gode resultater til gavn for eleverne på det enkelte gymnasium eller erhvervsskole. Derfor vil vi tage et opgør med den ensidige belønning af aktivitet frem for kvalitet. Vi skal understøtte, anerkende og belønne høj kvalitet og gode resultater. Det må gerne kunne mærkes økonomisk, når dygtige, engagerede lærere og ledere på ungdomsuddannelserne leverer en stor indsats.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

Der er behov for at kigge tilskudssystemet til ungdomsuddannelserne efter i sømmene. Økonomien skal også afspejle uddannelsernes kvalitet og ikke kun antallet af elever. Til det har vi brug for et overblik, så vi sikrer, at de ændringer, vi beslutter os for, er langtidsholdbare og hviler på et solidt grundlag. Derfor vil vi først på baggrund af eftersynet komme med et bud på, hvordan det nye system kan skrues sammen til gavn for institutioner og elever.

Endelig vil regeringen rydde op i taxameter- og tilskudssystemet, som gennem årene har udviklet sig så det i dag består af mange forskellige typer tilskud og med historisk betingende forskelle på tværs af uddannelses- og institutionsområder. Siden det blev indført på erhvervsskolerne i 1991 og på gymnasierne i 2007, er det gradvist blevet ændret og udbygget med nye taksttyper, takstgrupper, tillægstakster og særlige grundtilskud i en sådan grad, at det i dag er komplekst og uigennemskueligt.

Gennem årene er der opbygget et taxametersystem, der kan være svært at gennemskue – ikke bare for uddannelsesstederne, men også for staten og lovgiverne. Alene derfor er der brug for at give systemet et eftersyn, så vi kan få gjort det enklere og mere overskueligt, siger innovationsministeren.

Eftersynet skal foretages af en arbejdsgruppe med deltagelse af Undervisningsministeriet og Finansministeriet, mens relevante interessenter fra uddannelsessektoren inddrages undervejs. Senest ved udgangen af 2019 skal arbejdsgruppen afslutte sit arbejde og komme med forslag til ændringer af taxameter- og tilskudssystemet.

Fakta: Succeskriterier for det nye taxameter- og tilskudssystem

Regeringen har følgende succeskriterier for reformen af taxametersystemet for ungdomsuddannelser:

  1. Høj kvalitet, der sikrer de rette kompetencer: Taxameter- og tilskudssystemet skal understøtte, at institutionerne prioriterer kvalitet i uddannelserne og understøtter de uddannelsespolitiske målsætninger. 

  2. Geografisk nærhed og hensigtsmæssig geografisk dækning og fordeling af udbud: Taxameter- og tilskudssystemet skal understøtte, at uddannelsesudbuddet er bredt geografisk funderet, og at der er en balanceret fordeling mellem udbud af almene uddannelser og erhvervsrettede uddannelser.

  3. Lavere frafald og hurtigere omvalg : Taxameter- og tilskudssystemet skal understøttede unges uddannelsesvalg, herunder ift. at understøtte tidligt omvalg og mindske frafald og dobbeltuddannelse.

  4. Simpel og gennemsigtig tilskudsmodel: Taxameter- og tilskudssystemet skal være simpelt særligt i forhold til antallet af takster og være gennemsigtigt for både institutioner og for staten. 

  5. Styrbar og fleksibel tilskudsmodel: Taxameter- og tilskudssystemet skal understøtte en langsigtet strategisk udvikling, samtidig med at systemet skal understøtte kapacitetstilpasninger i henhold til udvikling i eksempelvis demografi og søgemønstre.

  6. Omkostningseffektiv institutionsdrift : Taxameter- og tilskudssystemet skal understøtte en omkostningseffektiv institutionsdrift.