Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

13-12-2018

Opdatering: Finansieringsbehovet for 2018 er blevet opjusteret med 3 mia. kr. Det giver ikke anledning til ændringer i den offentliggjorte finansieringsstrategi for 2019.

Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen. Finansieringsbehovet dækkes gennem udstedelse af statsobligationer eller ved at trække på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside

Det samlede finansieringsbehov for 2018 er blevet opjusteret med 21 mia. kr. til 128 mia. kr. grundet et større afdrag på langfristet gæld. For 2019 forventer Finansministeriet et finansieringsbehov på 144 mia. kr., hvilket svarer til en nedjustering på 6 mia. kr.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  2018 2019
Mia. kr. 1) August December August December
Nettofinansieringsbehov 1 -1 8 9
Afdrag langfristet gæld 2) 74 95 112 104
Afdrag kortfristet gæld 3) 33 33 30 30
Finansieringsbehov 107 128 150 144

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb (fra 2019 indkluderer dette almene boligobligationer), nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2018.


Fra 2019 er budgetteringen af opkøb af almene boliger ændret. Opkøbene vil fremadrettet blive bogført på finanslovens § 42 Afdrag på statsgælden i stedet for § 40 Genudlån mv. Det betyder, at opkøbene ikke længere er en del af nettofinansieringsbehovet, men indgår i afdrag af langfristet gæld i stedet, på linje med transaktionerne i de statslige fonde forvaltet af Nationalbanken. Opkøbene er stadig en del af det samlede finansieringsbehov (brutto). Ændringen træder i kraft fra 2019, så opkøbene er stadig indregnet i nettofinansieringsbehovet for 2018.