Ministre: Vi skal vide mere om kvaliteten i ældreplejen

21-02-2018

Det skal være muligt at måle kvaliteten af den kommunale ældrepleje og dermed få større indblik i, hvad vi får ud af de ca. 43 mia. kr., som hvert år går til ældreområdet. Det gav regeringen og Dansk Folkeparti hinanden håndslag på i finanslovsaftalen for 2018.

Selvom der i dag foretages brugerundersøgelser af bl.a. de ældres tilfredshed med hjemmeplejen, er der for lidt viden om den faglige kvalitet af ældreplejen. 

Derfor er ældreminister Thyra Frank og innovationsminister Sophie Løhde parate til at arbejde videre med kvalitetsindikatorer for ældreplejen, der kan måle resultatet af kommunernes plejeindsatser. I dag offentliggøres en forundersøgelse, som er første skridt på vejen.

Alle svage ældre har ret til en omsorgsfuld og værdig pleje med fokus på den enkeltes behov. Vi skal vide mere om, hvilken forskel hjælpen gør for de ældre, og her vil udviklingen af kvalitetsindikatorer kunne være med til at skubbe os i den rigtige retning. Det er vigtigt at understrege, at der ligger et stort arbejde foran os med at udvikle de rigtige indikatorer, siger Thyra Frank.

I dag er der kun få data, og der mangler viden om kvaliteten af indsatserne i ældreplejen. Det er ambitionen, at der fremover skal være bedre mulighed for at sammenligne kvaliteten og resultaterne på tværs af alle kommuner på samme måde, som man gør det på fx folkeskoleområdet.

Vi skal have større fokus på kvalitet og resultater frem for processer, og det kan nationale kvalitetsindikatorer være med til. For hvis vi kan sammenligne kvaliteten af ældreplejen på tværs af kommunerne, og gerne helt ned på institutionsniveau, så kan vi blive klogere på, hvordan vi kan løfte kvaliteten i den pleje, de ældre får, siger Sophie Løhde og fortsætter:  

For det er jo ikke bare et spørgsmål om penge. Økonomi betyder naturligvis noget, men man kan sagtens bruge mange penge på de ældre i en kommune uden nødvendigvis at have en god ældrepleje. Men hvis vi skal gå videre med kvalitetsindikatorerne, er det samtidig helt afgørende, at vi samlet set ikke får mere bureaukrati.

Arbejdet med at finde de rette kvalitetsindikatorer for ældreområdet skal ske i samarbejde med KL, og tager blandt andet udgangspunkt i den forundersøgelse, som blev sat i gang med satspuljeaftalen for 2017-2020.

Forundersøgelsen er udført af Rambøll, og den peger på kvalitetsindikatorer inden for fire temaer: Borger sikkerhed og sundhed, rehabilitering, livskvalitet og sammenhæng og behov.   

Læs kvalitetsindikatorer i ældreplejen og brugertilfredshedsundersøgelser
Læs foranalyse om kvalitetsindikatorer og brugertilfredshedsundersøgelser

Fakta og baggrund for arbejdet

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i forbindelse med aftale om finanslov for 2018 enige om at drøfte den videre vej frem for kvalitetsudviklingen af ældreområdet, med særligt henblik på at kunne følge udviklingen i kvalitet og resultater af indsatsen for de ældre. 

Beslutningen ligger i forlængelse af initiativet i satspuljeaftalen for 2017-2020 om at gennemføre en foranalyse af muligheden for at udvikle nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen. 

For kontakt til ældreminister Thyra Frank, kontakt Natasja Dybmose, tlf.: 20 67 08 74