Aftale om finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

30-11-2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en finanslovsaftale for 2019 med fokus på blandt andet pensionisters økonomi, udlændingestramninger og sundheds- og ældreområdet.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Regeringen har lavet en god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, hvor vi bruger den stærke danske økonomi til at udbygge vores kernevelfærd og understøtte væksten. Vi investerer i bedre sundhed og ældrepleje, og vi forbedrer pensionisters økonomi, så de får en større del i det økonomiske opsving. Med aftalen afskaffes satspuljen, som vi kender den i dag, og til gengæld bliver der etableret obligatorisk pensionsopsparing for personer på dagpenge, kontanthjælp mv. Vi prioriterer også et mere grønt Danmark med investeringer i klima, miljø og natur, og vi strammer vores udlændingepolitik. Så med aftalen passer vi både godt på pengene og på Danmark.

Finanslovsaftalen giver et markant løft af danskernes velfærd. I alt er der prioriteret ca. 3 mia. kr. over de næste fire år til bedre sundhed og psykiatri, styrket ældrepleje og nye initiativer for børn i sårbare familier. En del af pengene skal gå til at styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, så ældre får den rette pleje, hjælp og omsorg.

Som en del af aftalen øger regeringen og Dansk Folkeparti pensionisters rådighedsbeløb, ligesom pensionisters økonomiske tilskyndelse til at arbejde i deres seniorliv bliver forbedret. 

Parterne har aftalt at hæve grænserne for, hvor meget pensionister kan tjene, før de bliver modregnet i deres pension, og hvor meget man må få udbetalt i arbejdsmarkedspension, før man bliver modregnet i pensionstillæg og ældrecheck.  

Fremadrettet skal pensionister heller ikke betale til satspuljen, da satspuljen, som vi kender den i dag, bliver afskaffet som en del af finanslovsaftalen. Det betyder, at folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen. De fleste andre overførselsgrupper vil fremadrettet heller ikke bidrage til satspuljen, men vil i stedet få pengene indbetalt på en obligatorisk pensionsopsparing.

Regeringen og Dansk Folkeparti har også besluttet, at pensionister skal have større del i det økonomiske opsving allerede fra næste år, og derfor vil folkepensionens grundløb stige i 2019.

Parterne er også blevet enige om en række stramninger på udlændingeområdet, med det fokus at flere flygtninge kun skal være midlertidigt i Danmark i stedet for at blive her permanent. Samtidig er der sat penge af til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.

Med finanslovsaftalen bliver der også gennemført initiativer, der peger frem mod at opfylde Danmarks klimamål i EU i 2030, og som forbedrer luftkvaliteten og miljøet i Danmark. Blandt andet bliver det muligt at skærpe kravene i miljøzoner for at få mere ren luft i de store byer. Med aftalen bliver der også bedre kystbeskyttelse i Vestjylland. 

Med i størrelsesordenen ca. 500 mio. kr. årligt til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet vil regeringen og Dansk Folkeparti også gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark for at understøtte væksten og den stærke danske økonomi. 

Læs Aftale om finansloven for 2019

Læs Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere

Læs faktaark til finansloven 2019

Læs faktaark Arbejdsudbudsvirkning af Aftale om finansloven for 2019