Aftalen om satspuljen for 2019 er på plads

13-11-2018

Regeringen er sammen med forligspartierne bag satspuljen nået til enighed om udmøntningen af satspuljen for 2019.

Aftalen indebærer, at der i perioden 2019-2022 udmøntes i alt 3,3 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper.

Med aftalen afsættes midler til mere end 100 forskellige projekter og initiativer.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget endnu engang har fundet fælles fodslag om prioriteringen af over 3,3 milliarder kroner over de næste fire år til udsatte og svage grupper. Vi har haft et rigtig konstruktivt forhandlingsforløb, og det afspejler sig i aftalen. Med satspuljen for 2019 får vi en styrket indsats for udsatte børn, unge og deres familier, et løft af psykiatrien og et øget fokus på et godt ældreliv, ligesom vi sætter ind for at få flere borgere med handicap integreret i arbejdsfællesskabet.

Der er blandt meget andet afsat penge til virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier, en styrket indsats i psykiatrien, en handlingsplan for det gode ældreliv, flere med handicap i beskæftigelse, flere indvandrerkvinder i job, helhedsorienteret indsats, Den Sociale Investeringsfond samt videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Parterne bag aftalen er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 

Læs aftaleteksten om udmøntning af satspuljen for 2019

Fakta: Hvad er satspuljen?

  • Hvert år reguleres overførselsindkomsterne med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af lønudviklingen på arbejdsmarkedet. 

  • Der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten, hvis lønudviklingen overstiger 2,0 pct.

  • Det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.

  • Satspuljen indgår i finansloven og vedtages endeligt sammen med denne. 

  • Med satspuljen for 2019 igangsættes også en fokuseret afprøvning af et evalueringsværktøj, der for første gang skal gøre det muligt at foretage en tværgående evaluering af satspuljen.