Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

26-08-2019

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen nedenfor. 

Det samlede finansieringsbehov for 2019 er blevet opjusteret med 36 mia. kr. til 180 mia. kr. grundet et større afdrag på langfristet gæld og et større opkøb af almene boligobligationer. 

For 2020 forventer Finansministeriet et finansieringsbehov på 65 mia. kr.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside


Heraf fremgår det, at sigtemålet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 er 75 mia. kr. 

Sigtemålet for skatkammerbeviser er 30 mia. kr. Herudover kan staten trække på kontoindeståendet hos Danmarks Nationalbank til at dække et resterende finansieringsbehov.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  December 2018 August 2019
Mia. kr. 1) 2019 2019 2020
Nettofinansieringsbehov 9 15 -36
Afdrag langfristet gæld 2) 68 78 55
Afdrag kortfristet gæld 3) 30 31 30
Transaktioner i de statslige fonde -14 -12 -13
Opkøb af almene boligobligationer 50 69 29
Finansieringsbehov 144 180 65

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2019.