Regeringen nedsætter kommission for grøn omstilling af personbiler

26-02-2019

Som led i klima- og luftudspillet nedsætter regeringen i dag en kommission.

Kommissionen skal levere en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, bedst muligt kan realiseres. Det er en ambitiøs målsætning, som kræver, at der ligger et grundigt forarbejde til grund for den samfundsmæssige indsats, der skal til for at fremme udrulningen af de grønne biler.

Ud over mulighederne for at fremme grønne biler får kommissionen også til opgave at opstille konkrete forslag til finansiering, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling af personbiler, kan tilvejebringes på anden vis. Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til cirka 50 mia. kr. i 2017 og udgør derfor en væsentlig del af statens indtægter.

Om kommissionens opgave siger finansminister Kristian Jensen:

Regeringen har som mål, at mange flere danskere sidder bag rattet i grønnere biler i nær fremtid. Derfor ser jeg frem til, at kommissionen giver sig i kast med at løse opgaven, så vi kan realisere den målsætning, samtidig med at finansieringen også er på plads, så pengene passer.

Anders Eldrup, der blandt andet er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og tidligere har været administrerende direktør i DONG Energy og departementschef, er blevet udpeget som formand for kommissionen. 

Anders Eldrup siger om sin rolle som kommissionsformand:

Det er en vigtig samfundsopgave at finde ud af, hvordan vi sikrer en mere klimavenlig transportsektor. Men opgaven er ikke blot vigtig, men også svær, så derfor glæder jeg mig til i fællesskab med de øvrige medlemmer af kommissionen at komme i gang med arbejdet.

Kommissionen kommer ud over Anders Eldrup til at bestå af yderligere fem eksterne medlemmer og fire eksperter fra ministerierne. De eksterne medlemmer er: 

  • Brita Bye, Statistisk sentralbyrå
  • Otto Anker Nielsen, DTU
  • Ninette Pilegaard, DTU
  • Mogens Fosgerau, Københavns Universitet
  • Tejs Vegge, DTU 

Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Drivhusgasudledningen fra personbiltransport udgør knap 7 mio. tons om året, og grøn omstilling af transportsektoren er en vigtig brik i at nå det mål. 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt udtaler i den forbindelse:

Målet om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 er et af de vigtigste elementer i regeringens plan for en grøn omstilling af transportsektoren. Et så ambitiøst mål kræver en stærk kommission, som kan komme med forslag til, hvordan vi får danskerne til at vælge de grønne biler til, samtidig med at vi fastholder grundlaget for vores velfærdssamfund. Vi skal blandt andet sikre, at udrulningen af elbiler i stor skala sker i et klogt samspil med el-nettet. Her er vi i gode hænder med den nedsatte kommission.

Afgiftssystemet i Danmark er ikke indrettet, så det er forberedt til en stor udrulning af lav- og nulemissionsbiler, og derfor skal en indsats for at fremme de grønne biler også tænkes sammen med afgiftssystemet. Det kan både være i forhold til at fremme grønne biler via afgiftssystemet og samtidig tilvejebringe alternative indtægtskilder for staten gennem afgiftssystemet. Derfor spiller afgiftssystemet også en central rolle i kommissionens arbejde.

Den teknologiske udviklingen inden for lav- og nulemissionsbiler er vanskelig at forudsige, men mange bilproducenter har ambitiøse mål og programmer for fremme af de grønne biler. Et teknologispring er også en forudsætning for, at regeringens målsætning for 2030 kan realiseres.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen siger:

Den grønne omstilling betyder, at færre bilister tanker benzin og diesel, mens flere tanker bilen op med vedvarende energi. Kommissionen skal sikre, at den grønne omstilling ikke bliver for dyr for bilisterne og for samfundet. Jeg ser derfor frem til, at kommissionen når frem til en model, der sikrer fortsat høj mobilitet til gavn for væksten, beskæftigelsen og sammenhængskraften i det danske samfund.

Læs mere om arbejdet for kommissionen for grøn omstilling af personbiler