Nyt reformudspil skal give bedre ledelse på offentlige arbejdspladser

09-01-2019

Regeringen præsenterer i dag et nyt udspil om ledelse om kompetencer, der skal løfte kvaliteten i den offentlige ledelse og sætte fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan udvikle deres kompetencer, så den offentlige sektor er rustet til fremtiden.

Omkring 820.000 offentligt ansatte går hver dag på arbejde for at gøre en positiv forskel for borgerne og for samfundet.

Det er eksempelvis sygeplejersker og SOSU’er på vores sygehuse og i ældreplejen, lærere og undervisere på skoler og uddannelsessteder, politibetjente og kontoransatte rundt om i staten, kommunerne og regionerne. De skal have de bedst mulige rammer for at kunne bruge deres faglighed og levere velfærd af høj kvalitet.

Regeringen fremlægger derfor i dag udspillet ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’, som skal bidrage til at skabe mere velfungerede offentlige arbejdspladser med høj medarbejdertrivsel.

Med 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger skal udspillet styrke og udvikle offentlig ledelse og være med til at sikre, at medarbejdere og ledere kan udvikle deres faglige kompetencer.

Ledelse spiller en helt central rolle på enhver arbejdsplads. Dygtige og engagerede ledere, der fx giver medarbejderne plads til at bruge deres faglighed og inddrager dem i tilrettelæggelsen af opgaverne, skaber ofte de bedste resultater og gode arbejdspladser med høj trivsel. Derfor er det også helt afgørende, at vi har dygtige offentlige ledere, der kan sætte en retning, og samtidig forstår værdien af, at opgaver løses bedst i fællesskab, siger Sophie Løhde.

Udspillet indeholder bl.a. initiativer, der skal nedbringe sygfraværet i den offentlige sektor. Regeringen vil fx etablere et nyt rejsehold, der kan tage rundt i hele landet for at rådgive arbejdspladser med et særligt højt sygefravær.

Et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær er nogle af grundstenene for at have velfungerende arbejdspladser, der gør det muligt at skabe værdi for borgerne. Her spiller god og kompetent ledelse et vigtigt element. Det er der behov for at styrke, og jeg er derfor glad for, at vi i dag kan præsentere brede sygefraværsinitiativer, som skal være med til at sikre et bedre og sundere arbejdsmiljø, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Udover at nedbringe sygefraværet og løfte ledelseskvaliteten skal udspillet styrke kompetenceudviklingen blandt ledere og medarbejdere i det offentlige. Det skal bl.a. ske ved at etablere et nyt tværoffentligt kompetenceråd bestående af praktikere, forskere og andre eksperter.

Kompetente ledere og medarbejdere er en grundforudsætning for, at vi kan levere velfærd af høj kvalitet. Derfor er det også godt, at der investeres i kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Men vi tænker ikke i tilstrækkelig grad på tværs, og vi mangler også et overblik over de forskellige kompetenceudviklingsindsatser og mere viden om deres effekt. Blandt andet derfor lægger vi i samarbejde med kommunerne og regionerne op til at etablere et nyt kompetenceråd, der skal være med til at sætte en tydelig retning for udviklingen af offentlige ledere og medarbejderes kompetencer, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Læs En offentlig sektor rustet til fremtiden - ledelse og kompetencer i den offentlige sektor


Udspillet er det femte af i alt seks reformspor i regeringens Sammenhængsreform.

Fakta om ledelses- og kompetenceudspillet

Udspillet ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’ består af 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger, som følger op på arbejdet fra regeringens Ledelseskommission.

Af centrale initiativer kan bl.a. nævnes:

Nyt tværoffentligt kompetenceråd

Der etableres et nyt kompetenceråd, som bl.a. skal sætte en strategisk retning for udviklingen af de offentligt ansattes kompetencer.

145 mio. kr. til indsatser mod sygefravær 

Fællesoffentlig indsats mod sygefravær, herunder 100 mio. kr. til en særlig indsats på arbejdspladser med et højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, videnspakker og bedre ledelsesinformation.

Offentlige lederuddannelser skal have et eftersyn 

Der igangsættes et eftersyn af de godkendte offentlige lederuddannelser, som skal danne grundlag for ændringer af og evt. udvikling af nye offentlige lederuddannelser.     

Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor  

På tværs af staten, kommuner og regioner skal der etableres direktionsforløb og udvikles rotationsforløb for ledere og medarbejdere, som skal give øget indsigt om bl.a. de forskellige vilkår og udfordringer, der er i den offentlige sektor.     

Nyt evalueringsværktøj til offentlig ledelse 

Der skal udvikles et nyt værktøj til brug for lederevalueringer. Det skal tilbydes til den enkelte leder for bl.a. at give dem et blik på egen ledelse.

Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser  

Nationale brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau skal udbredes systematisk på de store velfærdsområder, herunder på skoler og dagtilbud. Det skal bl.a. give flere ledere mulighed for i højere grad at træffe beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om borgernes tilfredshed.  

Medarbejdermotivationen i det offentlige skal undersøges 

Der skal gennemføres en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i hele den offentlige sektor. Undersøgelsen skal bl.a. give input til, hvordan og inden for hvilke områder offentlige arbejdspladser kan arbejde med at styrke trivslen og motivationen blandt de ansatte.