Ændret proces for præsentation af finanslovforslaget for 2020 samt forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi

04-07-2019

Regeringen vil ultimo september præsentere et opdateret finanslovforslag for 2020, der afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer.

Det følger af grundloven, at der skal fremsættes et finanslovforslag inden udgangen af august. Det er på grund af folketingsvalgets afholdelsestidspunkt og den efterfølgende regeringsdannelsesproces ikke praktisk muligt for regeringen at udarbejde et finanslovforslag for 2020, som afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer, som kan præsenteres inden udgangen af august måned. 

Der fremsættes på den baggrund et teknisk finanslovforslag for 2020, som indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, men uden at de bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens prioriteter er indarbejdet. Der vil ikke være en præsentation af det tekniske finanslovforslag i Finansministeriet. 

Det tekniske finanslovforslag for 2020 vil blive ledsaget af en økonomisk redegørelse, som indeholder en kortfattet redegørelse for de offentlige finanser. Regeringen vil ultimo september præsentere et opdateret finanslovforslag for 2020, der afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg glæder mig til at kunne fremlægge regeringens forslag til en finanslov, der viser en ny retning for Danmark. Det er helt afgørende, at de offentlige budgetter allerede næste år afspejler den politik, som regeringen står for. Derfor er det nødvendigt at bruge ekstra tid på både statens budget, regionernes budgetter og kommunernes budgetter.

Processen med et todelt finanslovforslag svarer til den, der blev fulgt i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2016 efter afholdelse af folketingsvalget i juni 2015.

Forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi

Regeringen vil i sidste halvdel af august indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020. 

Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskudsaktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.

Regeringen vil orientere kommunalbestyrelser og regionsråd herom og tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.