Nyt råd skal styrke offentlig-privat samarbejde om cybersikkerhed

11-03-2019

Som en del af den netop indgåede aftale om lovforslag om Center for Cybersikkerhed er det besluttet at oprette et Cybersikkerhedsråd.

Cybertrusler udgør en stadigt større udfordring, og der er behov for en bred indsats til håndtering af truslen. Det øger også behovet for at dele viden om cyber- og informationssikkerhed. Derfor har parterne bag forsvarsforliget (regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre) nu besluttet at nedsætte et Cybersikkerhedsråd.

Cybersikkerhedsrådet skal bl.a. rådgive regeringen om, hvordan den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi skal udvikles. Samtidig skal rådet være med til at dele viden om cybersikkerhed og rådgive og vejlede på området. Og endelig skal rådet byde ind med udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer inden for uddannelse og forskning. 

Rådet vil bestå af Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed samt repræsentanter med særlig it-sikkerhedsmæssig kompetence fra den private sektor, brancheorganisationer, forskningsverdenen og forbrugersiden.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ser frem til et styrket samarbejde:

Alvorlige cybertrusler er blevet et grundvilkår for vores samfund, og vellykkede angreb mod den digitale infrastruktur kan få kolossale konsekvenser. Jeg er derfor glad for, at vi nu får oprettet et Cybersikkerhedsråd, der skal styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører.

Innovationsminister Sophie Løhde mener, at Cybersikkerhedsrådet kan bidrage til et mere sikkert digitalt samfund:

Det er vigtigt med stærkt samarbejde og deling af viden i endnu højere grad, hvis vi skal stå imod cybertruslerne, som der kommer flere og flere af. Med Cybersikkerhedsrådet fortsætter vi arbejdet med regeringens strategi for cybersikkerhed og sikrer, at repræsentanter fra både det offentlig og det private i et fælles forum vil arbejde for, at Danmark i fremtiden er endnu bedre rustet mod cyberkriminelle og ondsindede angreb.

Rådet vil træde i stedet for det advisory board for cyber- og informationssikkerhed, som blev nedsat af regeringen sidste år som led i den nationale strategi. Advisory boardet har bl.a. givet input til den tilstandsmåling af den nationale cyber- og informationssikkerhed, som forventes gennemført senere på året. 

Med det nye Cybersikkerhedsråd vil der blive flere medlemmer, og det får et bredere mandat end det hidtidige advisory board. Rådet vil få midler fra det indeværende forsvarsforlig til en sekretariatsfunktion.

Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed vil på skift varetage formandskabet for rådet som repræsentanter fra det offentlige. Cybersikkerhedsrådet kommer til at arbejde ud fra et kommissorium, hvor rådets opgaver med særligt fokus på rådgivning og dialog med relevante interessenter beskrives nærmere.