Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2020 og 2021

30-08-2020

Økonomisk Redegørelse, august 2020, offentliggøres 31. august. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som udgør markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse (ØR).

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2020 og 2021 fremgår af tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov skønnes i ØR til ca. 248 mia. kr. i 2020 og til ca. -65 mia. kr. i 2021. Nettofinansieringsbehovet for 2020 er opjusteret med ca. 70 mia. kr. siden majvurderingen. Forøgelsen kan primært tilskrives udbetalingen af feriepenge, samt yderligere skatteudskydelser vedtaget siden majvurderingen.

Nettofinansieringsbehovet afspejler forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter og afgifter mv., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger af lønninger, indkomstoverførsler, tilskud mv., som staten foretager i løbet af et givet år. Tallene for nettofinansieringsbehovet for 2020 og 2021 er bl.a. påvirket af udskudte betalingsfrister på skatteområdet, der bidrager til at øge nettofinansieringsbehovet for 2020 og reducere det i 2021.

Statens samlede finansieringsbehov (brutto) skønnes i ØR til ca. 374 mia. kr. i 2020, og til ca. 209 mia. kr. i 2021. For 2020 er der tale om en opjustering af skønnet ift. majvurderingen på ca. 80 mia. kr., som primært afspejler forøgelsen i nettofinansieringsbehovet.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Estimaterne i tabel 1 afspejler budgetteringen på forslag til finanslov for 2021 (FFL21) og Økonomisk Redegørelse, August 2020. De kommunale tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område er dog angivet ca. 7 mia. kr. for højt på FFL21. Finansieringsbehovene (netto og brutto) for 2021 er dermed opgjort ca. 7 mia. kr. for højt i tabellen nedenfor og i ØR. Dette er en likviditetseffekt mellem stat og kommuner og vil blive rettet ifm. teknisk ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021.

Tabellen viser statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov