Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2020 og 2021

30-08-2020

Økonomisk Redegørelse, august 2020, offentliggøres 31. august. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som udgør markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse (ØR).

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2020 og 2021 fremgår af tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov skønnes i ØR til ca. 248 mia. kr. i 2020 og til ca. -65 mia. kr. i 2021. Nettofinansieringsbehovet for 2020 er opjusteret med ca. 70 mia. kr. siden majvurderingen. Forøgelsen kan primært tilskrives udbetalingen af feriepenge, samt yderligere skatteudskydelser vedtaget siden majvurderingen.

Nettofinansieringsbehovet afspejler forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter og afgifter mv., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger af lønninger, indkomstoverførsler, tilskud mv., som staten foretager i løbet af et givet år. Tallene for nettofinansieringsbehovet for 2020 og 2021 er bl.a. påvirket af udskudte betalingsfrister på skatteområdet, der bidrager til at øge nettofinansieringsbehovet for 2020 og reducere det i 2021.

Statens samlede finansieringsbehov (brutto) skønnes i ØR til ca. 374 mia. kr. i 2020, og til ca. 209 mia. kr. i 2021. For 2020 er der tale om en opjustering af skønnet ift. majvurderingen på ca. 80 mia. kr., som primært afspejler forøgelsen i nettofinansieringsbehovet.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Estimaterne i tabel 1 afspejler budgetteringen på forslag til finanslov for 2021 (FFL21) og Økonomisk Redegørelse, August 2020. De kommunale tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område er dog angivet ca. 7 mia. kr. for højt på FFL21. Finansieringsbehovene (netto og brutto) for 2021 er dermed opgjort ca. 7 mia. kr. for højt i tabellen nedenfor og i ØR. Dette er en likviditetseffekt mellem stat og kommuner og vil blive rettet ifm. teknisk ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  Maj 2020 August 2020
Mia. kr. 1) 2020 2020 2021
Nettofinansieringsbehov 178 248 -65 4)
Afdrag langfristet gæld 2) 71 81 74
Afdrag kortfristet gæld 3) 24 24 195
Transaktioner i de statslige fonde -8 -8 -14
Opkøb af almene boligobligationer 29 29 19
Finansieringsbehov 294 374 209 4)

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

4) Baseret på FFL21, hvor de kommende tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område er budgetteret 7. mia. kr. for højt i 2021. Dette medfører isoleret set et finansieringsbehov (brutto og netto) der er opgjort ca. 7 mia. kr. for højt i 2021.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, August 2020.