Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2020 og 2021

17-12-2020

Økonomisk Redegørelse (ØR), December 2020, offentliggøres 18. december. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som kan udgøre markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af ØR.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2020 og 2021 fremgår af tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov skønnes i ØR til 197 mia. kr. i 2020 og til 12 mia. kr. i 2021. Nettofinansieringsbehovet afspejler forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter og afgifter mv., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger af lønninger, indkomstoverførsler, tilskud mv., som staten foretager i løbet af et givet år. 

Nettofinansieringsbehovet for 2020 er nedjusteret med 51 mia. kr. siden augustvurderingen, mens skønnet for 2021 er opjusteret med 84 mia. kr. Ændringerne kan bl.a. tilskrives opdaterede skøn for virksomhedernes anvendelse af mulighederne for at udskyde deres skattebetalinger fra 2020 til 2021, samt udbetalingen af de to sidste ugers feriepenge i 2021.

Statens samlede finansieringsbehov (brutto) skønnes i ØR til ca. 329 mia. kr. i 2020, og til 247 mia. kr. i 2021. For 2020 er der tale om en nedjustering af skønnet ift. augustvurderingen på 45 mia. kr., som primært afspejler reduktionen i nettofinansieringsbehovet. For 2021 er der tale om en opjustering på 45 mia. kr. der ligeledes primært afspejler ændringen i nettofinansieringsbehovet.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  August 2020 December 2020
Mia. kr. 1) 2020 2021 2020 2021
Nettofinansieringsbehov 248 -72 4) 197 12
Afdrag langfristet gæld 2) 81 74 91 76
Afdrag kortfristet gæld 3) 24 195 24 155
Transaktioner i de statslige fonde -8 -14 -8 -13
Opkøb af almene boligobligationer 29 19 24 19
Finansieringsbehov 374 202 4) 329 247

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

4) Skønnet for 2021 i august 2020 er korrigeret for den fejlbudgettering på 7. mia. kr. på Social- og Indenrigsministeriets område på FFL21, som der blev oplyst om i forbindelse med udgivelsen af Økonomisk Redegørelse, august 2020.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, December 2020.