Aftale om et nyt udligningssystem

05-05-2020

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet, som sikrer et Danmark i bedre balance.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som danner forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.

Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021.

Regeringen og Venstre har i tillæg lavet et delforlig, der betyder, at de hver især ikke vil foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, uden at der er enighed om det.

Med aftalen om en reform af udligningssystemet bliver der skabt et mere robust og enkelt udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne.

Parterne er blandt andet enige om at etablere et særligt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner på 1,5 mia. kr. og et tilskud til udsatte hovedstadskommuner på 0,6 mia. kr. I alt medfører aftalen, at der flyttes ca. 1,4 mia. kr. til landets 30 yderkommuner.

Med aftalen bliver der også tilført ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021 og 5,5 mia. kr. varigt. Aftaleparterne er bl.a. enige om at sikre en videreførelse af likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. Det giver mulighed for en mere langsigtet planlægning i kommunerne og medvirker til at øge sikkerheden og stabiliteten i den enkelte kommunes indtægter.

Aftaleparterne er enige om uændret kommunal skat og målrettet tilskud til skat-tenedsættelse til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter.

Aftalen indebærer, at hovedstadsudligningen, som vi kender den, bliver afskaffet, og at der fastsættes et loft over kommunernes rabat fra overudligningsordningen.

Aftalepartierne er desuden enige om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen.

Læs aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Læs bilag 1. De enkelte elementer i aftale om en reform af det kommunale udligningssystem

Læs aftale om udligning

Læs om statslig finansiering 

Se Danmarkskort - virkning af reform af tilskuds- og udligningssystemet

Læs udligningsreform, samlet virkning og sortering

Læs udligningsreform, virkning af de enkelte elementer

 

Baggrund. Oversigt over hovedelementer i aftalen

Et mere robust udligningssystem 

 • Indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligning 
 • Styrkelse af den kommunale forsikringsordning for forsikrede ledige 
 • Halvering af udlændingeudligningen
 • Nyt kriterium for middellevetid

Et mere enkelt udligningssystem 

 • Udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag
 • Afskaffelse af hovedstadsudligningen og omlægning af hovedstadspuljen til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner

Et udligningssystem, der giver bedre forudsætninger for velfærd i hele landet 

 • Overudligningsordningen tilpasses 
 • Nye tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner 
 • Særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning 
 • Øget udligning af selskabsskatten 
 • Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme 
 • Justeret modregningsordning for parkeringsindtægter 
 • Forhøjelse af særtilskudspuljen 
 • Særtilskud til grænsenære kommuner, ø-kommuner og kommuner med boligområder med særlig høj kriminalitet

Øvrige elementer

 • Robust skattemodel til uændret kommunal skat og målrettet skattenedsættelser til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter
 • Tilpasning af den centrale refusionsordning på socialområdet 
 • Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse 
 • Ekstra statslig finansiering