Nye tiltag omkring klimaberegninger

09-10-2020

Finansministeriets nye tiltag skal være med til at sikre, at klimahensyn altid inddrages, når der igangsættes nye projekter og initiativer, og at politiske beslutninger står på det stærkest mulige faglige grundlag.

Regeringen har sammen med Folketinget sat et ambitiøst mål om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. frem mod 2030. Finansministeriets rolle i den henseende er bl.a. at udarbejde det bedst mulige faglige grundlag for de politiske beslutninger og prioriteringer, som skal træffes.

For at skabe størst mulig klarhed fremover om både klimamålsætningen og grundlaget for de økonomiske beregninger af omstillingen ændrer Finansministeriet nu den såkaldte Vejledning til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger på to områder, med relation til hvordan nye beregninger skal udarbejdes.

For det første skal beregninger af den samfundsøkonomiske betydning af nye projekter eller initiativer fremover gennemføres med en alternativ CO2-pris som supplement til den pris, Finansministeriet anbefaler. Den alternative pris bliver fastsat af den instans – eksempelvis et ministerium – der laver den konkrete analyse.

For det andet præciseres det, at der altid skal udarbejdes og præsenteres skøn for omkostningen pr. reduceret ton CO2 (den såkaldte "skyggepris"), når der igangsættes nye projekter – også når de ikke direkte vedrører 70 pct.-målsætningen. Formålet er, at klimahensyn altid inddrages, når der træffes politiske beslutninger om nye projekter.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Finansministeriets regneprincipper dikterer ikke regeringens politiske mål, og beslutninger om, hvordan vi når 70 pct.-målsætningen, vil altid være politiske. Finansministeriets analyser og beregninger er imidlertid særdeles vigtige værktøjer, som gør det muligt for os politikere at træffe beslutninger på et solidt og stærkt fagligt fundament. Derfor har jeg bedt Finansministeriet præcisere deres vejledning, så de politiske beslutninger kan træffes ud fra et endnu mere nuanceret grundlag. Og så vi i fællesskab kan sikre, at regningen for den grønne omstilling ikke bliver større end højst nødvendigt.

Finansministeriets anbefalede pris for CO2 er fastlagt efter omkostningen for Danmark ved at leve op til sine forpligtelser over for EU. Den metode har været brugt gennem en årrække.

Det skal dog understreges, at CO2-prisen ikke indgår i beregningerne, når regeringen laver analyser med direkte relation til indfrielsen af 70 pct.-målsætningen. Her bliver der i stedet lavet såkaldte effektberegninger, som har den fordel, at de giver et overblik over, hvordan man får den største reduktion for pengene – angivet med den såkaldte ”skyggepris”.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Effektberegninger vil fortsat være grundlaget for de økonomiske beregninger af den grønne omstilling, fordi det er det bedste redskab, vi har. Nu udvider vi brugen af effektberegninger, så CO2-effekten ved alle nye initiativer og projekter – også dem, der ikke indgår direkte i klimaforhandlingerne – anskueliggøres. Derved bliver det tydeligere, når projekter i andre sammenhænge end i klimaforhandlingerne er gode investeringer målt ift. CO2-reduktioner og indfrielse af 70 pct.-målet.

Læs mere om tillæg til Vejledningen for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger vedr. skyggepriser og følsomhedsvurderinger for CO2