Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed

17-09-2020

Regeringen igangsætter arbejdet med en ny national strategi, der skal gøre Danmark endnu mere digitalt sikkert.

Cybertruslen er blandt de mest alvorlige trusler mod Danmark og danske interesser. Cyberangreb kan i værste fald medføre, at samfundet ikke kan fungere. Danmark rammes dagligt af cyberangreb, og den høje cybertrussel er blevet et grundvilkår. En ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed skal sørge for, at Danmark bliver endnu mere digitalt sikkert. Danskerne skal være trygge ved digitale løsninger og vide, hvordan man beskytter sig og færdes sikkert digitalt.

Arbejdet med en ny strategi ligger i forlængelse af den nuværende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Men for at sikre at ambitionsniveau og fokusområder følger med den løbende udvikling i trusler og sårbarheder, er der behov for, at vi nu tager de næste store skridt på vejen mod en øget digital sikkerhed på tværs af samfundet.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Digitaliseringen er helt centralt for udviklingen af vores velfærdssamfund, men med et forandret trussels- og risikobillede medfølger også en øget sårbarhed. Derfor er det afgørende, at vi har et stærkt og vedvarende fokus på cyber- og informationssikkerhed, hvis vi skal beholde den digitale førertrøje. Jeg er rigtig glad for, at vi fortsætter det gode arbejde og nu tager et spadestik dybere, så vi kan få en ny og endnu mere ambitiøs national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

Cybertruslen mod Danmark er meget høj. Vi ser hver dag, at kriminelle og statslige aktører forsøger at finde svagheder i vores cybersikkerhed til at stjæle fra og spionere mod danske myndigheder og virksomheder. Med den nye strategi vil vi sikre et fortsat robust dansk cyberforsvar, mens vi samtidig styrker det internationale samarbejde i bl.a. EU og NATO. Vi vil øge omkostningerne for dem, der angriber Danmark og vores allierede i cyberspace.

Der lægges op til en ambitiøs strategi, der bygges op om fire centrale temaer:

  • Ledelsesforankring og kompetenceopbygning: Cyber- og informationssikkerhed skal være et ledelsesspørgsmål i både virksomheder og myndigheder, og strategien skal sikre en vedvarende topledelsesmæssig forståelse, forankring og prioritering af området.

  • Robusthed og resiliens: Danmark skal kunne opretholde vigtige samfundsfunktioner, også i en krisesituation, hvor Danmark rammes på helt centrale digitale funktioner.

  • Samarbejde og organisering: Det er afgørende, at det gode samarbejde på tværs af myndigheder og virksomheder styrkes, så videndeling og fælles løsninger tænkes ind, hvor det er relevant samt understøttes af højt specialiseret rådgivning fra centralt hold.

  • International indsats og bidrag: Danmark skal deltage aktivt i det internationale samarbejde, og skal bidrage til at skabe et åbent, sikkert og troværdigt internet, og beskytte de samfundsvigtige digitale infrastrukturer.

Den nye nationale strategi øger således ambitionsniveauet både i sektorernes indsats og i forhold til de tværgående, nationale indsatser. Eksempelvis vil det blive et fokuspunkt, hvordan statslige myndigheder kan opnå en dybere implementering af kendte standarder og best practice, så den generelle robusthed og modstandsdygtighed styrkes.

Baggrund

Arbejdet udføres i regi af en tværministeriel styregruppe for den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, hvor alle ministerområder er inviteret til at deltage. Formandskabet for styregruppen varetages af Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) og Forsvarsministeriet (Center for Cybersikkerhed).

Cybersikkerhedsrådet og Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed bliver inddraget med henblik på at levere input til strategiens overordnede temaer og eventuelt indspil til specifikke initiativer. Øvrige relevante interessenter vil løbende blive inddraget i arbejdet.

Kommissoriet for arbejdet med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed kan læses her. 

Den nye strategi forventes lanceret i 2021.