Dansk genopretningsplan skal understøtte den grønne omstilling

30-04-2021

I dag sender Danmark sin genopretningsplan til Europa-Kommissionen. Planen skal sikre en stor del af finansieringen til de grønne aftaler, som regeringen og flertal i Folketinget indgik sidste år. Pengene fra EU går dermed især til massive investeringer i klima og grøn omstilling samt digitalisering, og den danske plan er væsentlig mere grøn, end EU stiller krav om. Planen indeholder desuden finansiering til investeringer i sundhedsområdet, og samlet set rummer EU-genopretningsfonden et stort eksportpotentiale for danske virksomheder.

For at understøtte Danmarks grønne vej ud af coronakrisen og passe på danske arbejdspladser og virksomheder indgik regeringen sidste år en række politiske aftaler om en grøn genstart. Aftalerne, som blev indgået med et bredt udsnit af partierne i Folketinget i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, omfatter grøn skattereform, grøn stimuli, grøn vejtransport samt eksport, forskning og digitalisering.

Samtidig blev det aftalt, at en del af finansieringen skal findes i midlerne fra EU’s genopretningsfond. Dette afspejles i den danske plan, som Danmark i dag sender til Europa-Kommissionen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Regeringen har sammen med Folketinget vedtaget en omfattende grøn genstart af dansk økonomi som svar på coronakrisen. Med den plan, vi i dag offentliggør, lægger vi som aftalt op til, at pengene fra EU’s genopretningsfond skal bidrage til finansieringen af de grønne aftaler. Investeringerne vil både stimulere økonomien og holde hånden under danske job og virksomheder. Samtidig vil initiativerne bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse grønne målsætning om at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. frem mod 2030.

Med planen vil regeringen bruge 60 pct. af midlerne fra genopretningsfonden til klimatiltag – væsentligt over det EU-fastsatte krav på mindst 37 pct. Den danske plan lægger desuden op til at bruge 25 pct. på digitalisering, hvilket også ligger et godt stykke over minimumskravet på 20 pct. Planen bygger bl.a. på input fra erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter i form af regeringens genstartsteams og klimapartnerskaber.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

De høje EU-krav om grønne og digitale investeringer rummer et enormt potentiale for danske virksomheder. For nu er det hele Europa og en række af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, som i endnu højere grad vil efterspørge fremtidens gode løsninger. Derfor er der en unik mulighed for at løfte dansk eksport, når midlerne fra genopretningsfonden begynder at rulle. Det er jo områder, hvor danske virksomheder ofte er blandt de verdensførende. Regeringen har derfor i partnerskab med erhvervslivet igangsat en målrettet indsats for at sikre danske virksomheder del i genopretningsmidlerne i andre EU-medlemslande til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Kommissionen har nu to måneder til at vurdere EU-landenes genopretningsplaner. Herefter skal de drøftes og godkendes af Rådet. Genopretningsplanerne forventes endeligt godkendt i løbet af sommeren.

Finansministeriet skønner, at Danmark står til at modtage ca. 11,6 mia. kroner fra EU’s genopretningsfond. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af den økonomiske udvikling i Danmark og de øvrige EU-lande.

Overblik over den danske genopretningsplan

Tabel 1. Sammensætning af den danske genopretningsplan  
 

Udgifter
Mia. kr.

1.1. COVID-19 myndighedsindsatser på sundhedsområdet 0,2
1.2. Grøn omstilling af landbrug og miljø 1,3
1.3. Energieffektiviseringer, grøn opvarmning, CCS mv. 2,0
1.4. Grøn skattereform 3,9
1.5. Grøn omstilling af vejtransport 1,6
1.6. Digitalisering 0,7
1.7. Grøn forskning og udvikling 1,8
Initiativer i alt 11,6

Læs den danske genopretningsplan Denmark's Recovery and Resilience Plan – accelerating the green transition

Læs faktaarket Den Danske Genopretningsplan

Read factsheet on the Danish Recovery and Resilience Plan in English