Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2021

29-08-2021

Økonomisk Redegørelse, august 2021, offentliggøres d. 30. august. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2021 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 296 mia. kr. i 2021 og 195 mia. kr. i 2022. For 2021 er finansieringsbehovet nedjusteret med ca. 11 mia. kr. ift. Økonomisk Redegørelse, maj 2021. Behovet for mindre finansiering skyldes blandt andet et opjusteret skøn for skatte- og momsindtægter.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  Maj 2021 August 2021
Mia. kr. 1) 2021 2021 2022
Nettofinansieringsbehov 54 28 -18
Afdrag langfristet gæld 2) 94 109 99
Afdrag kortfristet gæld 3) 153 153 95
Transaktioner i de statslige fonde -12 -12 0
Opkøb af almene boligobligationer 19 19 19
Finansieringsbehov 307 296 195

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2021.