Finanslovaftale: Danmark ansvarligt ud af krisen – stram finanslov med plads til velfærd

06-12-2021
Nyhed

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en aftale om finansloven for 2022. Dansk økonomi står særdeles stærkt, og aftalens initiativer bidrager til en stramning af finanspolitikken i 2022. Isoleret set bidrager aftalen til at dæmpe kapacitetspresset i økonomien med 0,1 pct. af BNP i 2022. Effekten udgør i størrelsesordenen 2 mia. kr. Aftalepartierne er samtidig enige om at prioritere kernevelfærden bl.a. ved at forbedre vilkårene for børn og unge, indføre gratis tandpleje til unge mellem 18-21 år samt sikre midler til en værdig ældrepleje.

""

Danmark har de seneste år gennemgået en sundhedsmæssig og økonomisk krise, men en fælles og resolut krisehåndtering samt den høje tilslutning til vacciner har været med til at få Danmark godt igennem krisen. Gennem krisen har regeringen også haft fuldt fokus på at holde hånden under danske arbejdspladser og danske virksomheder.

Dansk økonomi står derfor særdeles stærkt og har den seneste tid været præget af en markant højkonjunktur. Der er udsigt til solid vækst de kommende år, og beskæftigelsen er rekordhøj. Med Aftale om finansloven for 2022 er partierne derfor også enige om konkrete tiltag, der strammer finanspolitikken, så den i højere grad afstemmes med den økonomiske situation og understøtter et balanceret opsving.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Da Danmark blev ramt af coronakrise, tøvede regeringen ikke med at pumpe milliarder ind i økonomien for at skabe tryghed for danske lønmodtagere og virksomheder. Nu er dansk økonomi tilbage i utrolig god form, og der er brug for en strammere finanspolitik. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi er blevet enige om en ansvarlig og afbalanceret finanslov for 2022. 

Aftalepartierne er enige om at styrke kernevelfærden, og der afsættes i alt godt 2 mia. kroner i 2022-2025 til bedre vilkår for børn og unge, herunder bedre mulighed for senere skolestart og en sænkelse af klasseloftet til 26 elever for 0.-2. klasse. Der afsættes 500 mio. kr. i alt over de næste fire år til en ramme til værdig ældrepleje, og der afsættes midler til gratis tandpleje for de 18-21-årige. Forud for finanslovaftalen er der indgået delaftaler om CO2e-reduktioner, vedvarende energi og miljø samt vinterpakken på 1 mia. kroner til sygehusvæsenet. 

Aftalepartierne er enige om at udfase håndværkerfradraget i BoligJob-ordningen pr. 1. april 2022 og udskyde renoveringsprojekter i den almene boligsektor for ca. 2 mia. kroner for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Indtægterne fra udfasningen af håndværkerfradraget går tilbage i statskassen i 2022, så der lægges en dæmper på økonomien. Det afspejler, at dansk økonomi står særdeles stærkt, men at vi også skal være ansvarlige.

Set i forhold til regeringens forslag til finansloven for 2022 bidrager finanslovaftalens initiativer til en stramning af finanspolitikken, svarende til at kapacitetspresset dæmpes med 0,1 pct. af BNP. Dette skal ses i lyset af den stærke udvikling for dansk økonomi de seneste kvartaler.

Aftalen om finansloven står desuden oven på et løft af velfærden gennem økonomiaftalerne med kommuner og regioner og prioriteringerne på regeringens finanslovforslag, herunder prioriteringen af sammenhængskraft mellem land og by og et sundhedsvæsen, som kommer tættere på borgeren.

Læs aftale om finansloven for 2022

Læs faktaark om velfærdsprioriteter i Aftale om finansloven for 2022

Læs faktaark om klimaeffekter af Aftale om finansloven for 2022 og Delaftale om Investeringer i et fortsat grønnere Danmark

Læs faktaark om afskaffelse af håndværksdelen af BoligJob-ordningen

Læs faktaark om isoleret virkning af finanslovaftalen på finanseffekten i 2022