Økonomiaftale med kommunerne styrker velfærden med 1,4 mia. kroner

08-06-2021

Regeringen har indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2022. Med aftalen styrkes velfærden med 1,4 mia. kroner næste år. Samtidig gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Det er desuden aftalt, at regeringen dækker kommunernes merudgifter til corona for i alt 1,6 mia. kroner, så den ekstraordinære situation ikke kommer til at gå ud over velfærden.

Regeringen har indgået en aftale med KL om rammerne for kommunernes økonomi i 2022. Aftalen medfører et løft af kommunernes serviceramme på 1,4 mia. kr. Det bygger oven på løftene på 1,5 mia. kr. i økonomiaftalen for 2021 og 1,7 mia. kr. i økonomiaftalen for 2020. Det er tilsammen et markant større aftalt løft end i de ti år forud for regeringens tiltræden.

Den historisk store prioritering skal anvendes til at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Regeringen har lovet, at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre. Det har regeringen leveret på de seneste to år, og det leverer vi også på i dag. Faktisk har vi styrket velfærden i kommunerne mere de seneste tre år end i de foregående ti år. Derudover gives der et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer, så vi får endnu mere fart på den grønne omstilling.

Med aftalen vil kommunerne kunne investere mindst 1 mia. kroner i grønne initiativer i 2022. Det vil styrke kommunernes mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og Danmarks 70 pct.-målsætning. Den samlede anlægsramme i 2022 udgør 19,9 mia. kr. og er afstemt med den økonomiske situation.

Parterne har på linje med 2020 aftalt, at kommunernes udgifter til coronaepidemien i år ikke skal betyde mindre velfærd til borgerne. Derfor får kommunerne dækket udgifter til håndtering af corona for 1,6 mia. kr. i år. Det inkluderer udgifter til værnemidler, ekstra rengøring på skoler og i daginstitutioner og tabte billetindtægter i regionale trafikselskaber.

Regeringen og KL vil følge udviklingen og drøfte kommunernes samlede mer- og mindreudgifter, når der er større klarhed over konsekvenserne af pandemien.

Regeringen og KL er også enige om, at kommunerne inden for de eksisterende rammer kan frigive 400 mio. kr. i 2022 i form af en velfærdsprioritering. Dertil er parterne enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter med yderligere 250 mio. kr. og i alt 1,25 mia. kr. frem mod 2025.

Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne.

Læs aftale om kommunernes økonomi for 2022

Læs aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)

Læs faktaark om kommunernes service- og anlægsudgifter

Læs faktaark om COVID-19 kompensation

Læs faktaark om rammerne for det specialiserede socialområde

Læs faktaark om den grønne omstilling

 

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Løft af servicerammen på 1,4 mia. kr., så velfærden kan udvikles og styrkes i takt med, at vi bliver flere børn og ældre.

  • Målretning af frigjorte midler på 0,6 mia. kr. til borgernær velfærd. De frigjorte midler tilvejebringes ved at frigive 400 mio. kr. i 2022 i form af en velfærdsprioritering samt ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter.

  • Målsætningen for kommunernes nedbringelse af konsulentforbrug løftes til 1,25 mia. kr. i 2025.

  • Ramme til investeringer på 19,9 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer.

  • Kompensation for COVID-19 på 1,6 mia. kr. til værnemidler, merudgifter i kommunerne og kompensation for tabte billetindtægter i de regionale trafikselskaber.

  • Aftale om det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering i perioden 2022-2025.
Løft i aftaler om finansloven og kommunernes økonomi under den nuværende regering
Mia. kr. (årets priser) 2020  2021  2022  Sum 
Økonomiaftaler 1,7  1,5  1,4  4,6 
FL20 og FL21: Folkeskole, daginstitutioner og ældrepleje 0,9  0,9  0,4  2,1 
 Total 2,6  2,4  1,8  6,7 

Anm.: Løft i FL20 er afgrænset til initiativerne minimumsnormeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskole samt omsorg og nærvær i ældreplejen. Løft i FL21 er afgrænset til initiativerne flere hænder og højere faglighed i ældreplejen samt hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Afvigelser i summeringer skyldes afrunding.

Kilde: Aftale om kommunernes økonomi 2020 til 2022 og Finansloven 2020 til 2021.