Økonomiaftale med regionerne løfter sundhedsområdet med 1,185 mia. kroner i 2022 og dækker regionernes COVID-19 udgifter

09-06-2021

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2022. Aftalen løfter sundhedsområdet i 2022 med 1,185 mia. kr. Samtidig kompenseres regionerne i 2021 for deres udgifter forbundet med COVID-19, så velfærden sikres trods den ekstraordinære situation. Og så er der bl.a. aftalt forbedringer for fødende og styrket cybersikkerhed.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om rammerne for regionernes økonomi i 2022. Økonomiaftalen betyder et væsentligt løft af sundhedsområdet i 2022 på 1,185 mia. kr. Det kommer oveni økonomiaftalen for 2020, der indebar et løft på 1,5 mia. kr. og økonomiaftalen for 2021, der indebar et løft på 1,3 mia. kr. Hertil er der på finansloven for 2020 prioriteret 900 mio. kr. i 2020 og frem og et yderligere løft på 300 mio. kr. i 2021 og frem til psykiatri og flere sygeplejersker.

Med aftalen for 2022 er der yderligere plads til en videreudvikling af sundhedsvæsnet og sikret finansiering af de udgifter, som følger med, når der med den demografiske udvikling kommer flere patienter, herunder medicinudgifter. Samtidig er der aftalt en række forbedringer for fødende og styrket cybersikkerhed.

Med aftalen leverer regeringen også på løftet om at dække regionernes udgifter til håndteringen af COVID-19. Det gælder f.eks. indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr og en robust testkapacitet. Kompensationen vil sikre, at den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 ikke kommer til at gå ud over velfærden.

Hertil afsættes 15 mio. kr. til regional udvikling til medfinansiering af socialfondsmidler.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Coronakrisen skal ikke gå ud over danskernes velfærd. Derfor har vi indgået en aftale med regionerne, hvor vi igen i år tager coronaregningen, så det ikke rammer velfærden. Regeringen har også lovet, at der skal følge penge med, når der kommer flere børn og ældre. Det har vi indfriet med de to seneste økonomiaftaler, og det gør vi også med denne, som sikrer et betydeligt løft af sundhedsområdet på 1,185 mia. kr.

Sundhedsminister Magnus Heunicke tilføjer:

Regionerne har formået at løse store udfordringer hurtigt og fleksibelt under coronakrisen, og vi er i den aktuelle smittesituation tilbage på et næsten normalt driftsniveau. Det er imponerende. Med aftalen for regionernes økonomi sikres det nu, at velfærden og sundhedsvæsenet videreudvikles på trods af den ekstraordinære situation, vi har været i. Vi løfter bl.a. fødselsområdet og skaber mere tryghed for de fødende og deres familier ved eksempelvis at indføre fødselsforberedelse i mindre hold og gøre telefonrådgivning mere tilgængelig. Samtidig er vi enige om at styrke lægedækningen i hele landet, også uden for de større byer.

På anlægsområdet er der aftalt et anlægsniveau for kvalitetsfondsbyggerierne på 4,0 mia. kr., et niveau for øvrige anlæg på 2,5 mia. kr. Hertil indgår et løft på 750 mio. kr. til linvesteringer i IT og medico-udstyr og 100 mio. kr. til styrket cybersikkerhed i regionerne.

Aftalen indebærer også, at regionerne skal reducere deres brug af eksterne konsulenter med yderligere 100 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, så den samlede omprioritering fra konsulenter til velfærd i regionerne udgør 200 mio. kr. årligt fra 2025.

Læs aftale om regionernes økonomi for 2022

Læs aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)

Læs faktaark om COVID-19 kompensation af regionerne

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med 1,185 mia. kr. i 2022.

  • Regionerne kompenseres for deres foreløbige udgifter til håndteringen af COVID-19 i 2021 på samme måde som i 2020. Dermed sikres det, at regionernes udgifter ikke fortrænger andet borgernært velfærd.

  • Der er med aftalen enighed om fortsat fokus på at gøre tingene bedre og klogere, så der sikres mest mulig sundhed for pengene, bl.a. gennem det aftalte teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2022, som regionerne frigør, og som prioriteres til bedre behandling og kapacitet.

  • Med aftalen forpligter regionerne sig også på at nedbringe udgifterne til konsulenter med yderligere 100 mio. kr. årligt fra 2025. Det frigør ressourcer til patientomsorg.

  • På anlægsområdet er der aftalt et anlægsniveau for kvalitetsfondsbyggerierne på 4,0 mia. kr. og et niveau for øvrige anlæg på 2,5 mia. kr. Hertil er afsat 750 mio. kr. til investeringer i IT og medico-udstyr og 100 mio. kr. til styrket cybersikkerhed i regionerne.
Løft i aftaler om finansloven og regionernes økonomi under den nuværende regering
Mia. kr. (årets priser) 2020  2021  2022 
Økonomiaftaler 1,5  1,3  1,2 
FL20: Psykiatri og sygeplejersker (varigt løft)* 0,9  +0,3   
 Total 2,4  1,6  1,2 

Anm.: *Løft i FL20 er afgrænset til initiativerne 1.000 flere sygeplejersker og en styrket psykiatri. Afvigelser i summeringer skyldes afrunding.

Kilde: Aftale om regionernes økonomi 2020 til 2022 og Finansloven 2020 til 2021.