Statens netto- og bruttofinansieringsbehov for 2022

30-08-2022
Nyhed

Økonomisk Redegørelse, august 2022, offentliggøres den 31. august. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens netto- og bruttofinansieringsbehov i 2022 fremgår af tabel 1. Statens bruttofinansieringsbehov skønnes til 132 mia. kr. i 2022. Statens bruttofinansieringsbehov består udover nettofinansieringsbehovet af afdrag på statsobligationer og transaktioner med de statslige obligationsfonde forvaltet af Nationalbanken, herunder eksempelvis opkøb af almene boligobligationer. Skønnet for bruttofinansieringsbehovet er nedjusteret med ca. 16 mia. kr. i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2022.

Bruttofinansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

 

Tabel 1. Statens netto- og bruttofinansieringsbehov
   Maj 2022 August 2022
Mia. kr. 1) 2022 2022 2023
Nettofinansieringsbehov -52  -76 -6 
Afdrag langfristet gæld 2) 112 121  80 
Afdrag kortfristet gæld 3) 64 64  35 
Transaktioner i de statslige fonde 0
Opkøb af almene boligobligationer 24 24  19 
Bruttofinansieringsbehov 148 132  128 

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2022.