Aftale om finansielt bidrag til SAS’ transformationsplan

10-06-2022
Nyhed

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om at støtte og bidrage til SAS’ transformationsplan, SAS Forward, samt om statens ejerskabsvaretagelse af SAS fremadrettet.

Med aftalen bakker regeringen og aftalepartierne først og fremmest op om at støtte og bidrage finansielt til SAS’ transformationsplan, SAS Forward.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

SAS befinder sig i en meget alvorlig situation. Med aftalen i dag er der enighed om, at staten er villig til at påtage sig sin del af ansvaret for at få genoprettet SAS, og at staten fortsat ønsker at være en ansvarlig og langsigtet medejer af SAS til gavn for Danmarks internationale tilgængelighed, dansk eksport og erhvervsliv samt danske arbejdspladser.

Aftalepartierne bakker op om at støtte og bidrage til SAS Forward, herunder den underliggende forrentningsplan, idet statens hovedhensyn vil være, at SAS fortsat bidrager til Danmarks internationale tilgængelighed og genetableres som og forbliver et finansielt levedygtigt, kommercielt selskab.

Aftalepartierne er derfor enige om at acceptere en nedskrivning og konvertering af eksisterende finansielle poster i SAS på markedsmæssige vilkår samt sammen med andre investorer at investere ny egenkapital med henblik at bevare en betydelig statslig minoritetsejerandel, forudsat at alle interessenter bidrager tilstrækkeligt.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at den danske stats finansielle bidrag forudsætter en ejeraftale med én eller flere nye majoritetsaktionærer i SAS med henblik på at sikre sig både sædvanlig minoritetsbeskyttelse og medindflydelse over de elementer i SAS, der er centrale for at bevare SAS’ stærke forankring i Danmark og bidrag til Danmarks internationale tilgængelighed.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Statens støtte og bidrag til SAS’ transformationsplan forudsætter, at der kommer privat medinvestering og at staten kan opnå den nødvendige medindflydelse i forhold til at bevare SAS’ bidrag til Danmarks internationale tilgængelighed. Støtten forudsætter også, at alle parter bidrager tilstrækkeligt til, at SAS kan genetableres som og forbliver et finansielt levedygtigt, kommercielt selskab.

Den danske stats påtænkte bidrag til SAS er betinget af Europa-Kommissionens EU-statsstøtteretlige godkendelse.

Læs aftale om statens medejerskab af SAS AB