Økonomiaftale sætter ansvarlige rammer for regionernes økonomi i 2023

10-06-2022
Nyhed

Regeringen og Danske Regioner har indgået en ansvarlig aftale om regionernes økonomi for 2023. Med økonomiaftalen har parterne aftalt et anlægsniveau på 6,95 mia. kr. i 2023. Det er væsentligt lavere end i 2022. Aftalen løfter sundhedsområdet med 1,0 mia. kr., og regionerne bliver kompenseret for deres udgifter forbundet med COVID-19. Økonomiaftalen kommer oven i de politiske aftaler om en sundhedsreform og bedre vilkår for fødende.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om rammerne for regionernes økonomi i 2023. Aftalen afspejler den aktuelle økonomiske situation, hvor der er høj aktivitet i dansk økonomi, og hvor inflationen er den højeste i næsten 40 år. Anlægsniveauet for 2023 vil være det laveste de seneste 10 år.

Økonomiaftalen betyder igen i år, at regeringen kompenserer for det demografiske træk med et løft af sundhedsområdet i 2023 på 1,0 mia. kr.

Med aftalen for 2023 sikres dermed finansiering af de udgifter, der følger med den demografiske udvikling, når der kommer flere patienter.

Løftet på i alt 1,0 mia. kr. kommer oveni allerede indgåede økonomiaftaler under denne regering, der samlet set har løftet regionerne med over 5 mia. kr. Derudover er der på finanslovsaftalerne afsat 1,4 mia. kr. til psykiatri, 1.000 flere sygeplejersker, den netop indgåede aftale om en sundhedsreform og om bedre vilkår for fødende.

Samtidig er der aftalt yderligere løft til styrket cybersikkerhed og bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem de nye sundhedsklynger.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi har indgået en god og ansvarlig aftale med regionerne, som afspejler, at dansk økonomi i øjeblikket er ramt af høj inflation. I den nuværende situation er det afgørende, at vi ikke hælder mere benzin på bålet. Derfor er vi blevet enige om at lægge en dæmper på anlægsaktiviteten. Samtidig har vi lovet, at pengene følger med, når der heldigvis bliver flere unge og ældre. Det leverer vi igen med dagens aftale, hvor vi har tilført 1 mia. kr. regionerne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Regeringen sikrer med økonomiaftalen midler til at holde hånden under sundhedsvæsenet, når vi bliver flere børn og ældre. Vi har også aftalt, at 150 mio. fra finansloven for 2020 blandt andet skal gå til at ansætte flere i børne- og ungdomspsykiatrien, og vi løfter screening og udredning på brystkræftområdet med flere hoveduddannelsesforløb i radiologi fra 2023. Derudover har vi aftalt at påbegynde en trinvis ibrugtagning af et samlet tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose i 2024. Aftalen sikrer regionerne 40 mio. kr. i 2023 målrettet opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger, der skal ses i sammenhæng med tilsvarende beløb til kommunerne.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen siger:

Regionerne og sundhedsvæsnet har spillet en afgørende rolle i håndteringen af COVID-19. Men det er vigtigt, at COVID-19 indsatsen ikke fortrænger den øvrige og vigtige borgernære velfærd. Derfor kompenseres regionerne med 3,5 mia. kroner til dækning af udgifterne til COVID-19 i aftalen.

Aftalen indebærer, at regionerne skal reducere deres brug af eksterne konsulenter med samlet 50 mio. kr. i 2023, så den samlede omprioritering fra konsulenter til velfærd i regionerne udgør 250 mio. kr. i 2025 ift. 2020.

Med aftalen leverer regeringen igen på løftet om at dække regionernes afholdte udgifter til håndteringen af COVID-19. Det gælder f.eks. indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr og en robust testkapacitet. Kompensationen sikrer, at håndteringen af COVID-19 ikke går ud over velfærden.

Læs aftale om regionernes økonomi for 2023

Læs faktaark om regionernes drifts- og anlægsudgifter

 

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Regionernes anlægsramme for 2023 er 6,95 mia. kr.

  • Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med 1,0 mia. kr. i 2023.

  • Der prioriteres 40 mio. kr. i 2023 i regionerne til opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger.

  • Regionerne kompenseres med 3,5 mia. kr. til dækning af udgifter til håndteringen af COVID-19. Dermed sikres, at håndteringen af COVID-19 ikke fortrænger borgernær velfærd.

  • Enighed om fortsat fokus på at realisere gevinsterne fra modernisering og ny teknologi samt at sikre mest mulig sundhed for pengene bl.a. via det aftalte teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2023. De frigjorte midler prioriteres til bedre behandling og kapacitet.

  • Med aftalen forpligter regionerne sig på at nedbringe udgifterne til konsulenter med yderligere 50 mio. kr. i 2023. De frigjorte midler prioriteres til borgernær velfærd.
Løft i aftaler om finansloven og regionernes økonomi under den nuværende regering
  2020 2021 2022 2023
Mia. kr. (aftaleårets priser)        
Økonomiaftaler 1,5 1,3 1,2 1,0
FL20*, FL22 mv.** (varige løft) 0,9 +0,3 +0,1*** +0,1***
Total 2,4 1,7 1,3 1,1

* Løft i FL20 er afgrænset til initiativerne 1.000 flere sygeplejersker og en styrket psykiatri.

** Løft i FL22 mv. er afgrænset til styrkelse af fødselsområdet samt initiativer i regi af sundhedsformen.

*** Dele af midlerne fra den politiske aftale om sundhedsreformen afsættes som en ansøgningspulje i staten og overgår senere til blokfordeling. Afvigelser i summeringer skyldes afrunding.

Kilde: Aftale om regionernes økonomi 2020 til 2023, Finansloven 2020 og 2022 samt Aftale om en sundhedsreform.