Evaluering af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen er igangsat

09-05-2022
Nyhed

Som opfølgning på Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (oktober, 2021) gennemføres en evaluering af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen (”second opinion”).

Arbejdet med en second opinion er igangsat og forventes afsluttet omkring udgangen af 2023 mhp. at kunne indgå i genbesøget af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug i 2023/2024. Processen og organiseringen for second opinion er skitseret i kommissoriet.

Læs Kommissorium for second opinion

Om second opinion

I Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug beskrives opgaven således:

”Aftaleparterne er enige om, at der skal gennemføres en evaluering af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen (”second opinion”), bl.a. under inddragelse af internationale forskere. En second opinion vil omfatte en evaluering af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen mhp. at afdække, om der er foretaget antagelser, forudsætninger eller valg, som vil kunne lede til en justeret opgørelse af et resterende kvælstofindsatsbehov inden for de juridiske og naturvidenskabelige rammer for vandrammedirektivet.

En second opinion skal også omfatte en opdateret vurdering af effekten af kvælstofbaselinen og betydningen af opgørelser af kvælstofudledningen på baggrund af senest tilgængelige data. Aftaleparterne drøfter kommissorium på baggrund af et oplæg fra regeringen. Der afsættes 29 mio. kr. til indsatsen. Der nedsættes en task-force, der ledes af Finansministeriet. Gennemgangen skal være afsluttet mhp. at kunne indgå i genbesøget i 2023/2024.”

Lokal inddragelse i second opinion

En second opinion vil også indebære lokal inddragelse gennem etablering af kystvandråd i mindst tre udvalgte kystvandoplande. Via lokalt funderede analyser skal kystvandrådene afdække, om der kan findes andre veje til at opnå målopfyldelse i nærmere udvalgte kystvande som defineret i EU’s vandrammedirektiv. Resultaterne fra kystvandrådenes arbejde vil skulle integreres i den samlede gennemgang af de faglige grundlag for kvælstofreguleringen.

Processen for lokal inddragelse vil blive skitseret ved det første møde i følgegruppe til second opinion, som finder sted i Finansministeriet d. 20. maj.

Følgegruppe for interessenter

Finansministeriet og Miljøministeriet ønsker at inddrage alle med relevant viden i processen for arbejdet med en second opinion af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen. Med det formål at styrke inddragelsen af relevant viden, nedsættes derfor en følgegruppe af interessenter, der inddrages løbende og kan komme med input til arbejdet.

Deltagere i gruppen er relevante repræsentanter for forskningsinstitutioner, interesseorganisationer mv., der særligt beskæftiger sig med vandplanlægningen.

På det første møde i følgegruppen vil Finansministeriet og Miljøministeriet sætte flere ord på den overordnede organisering af arbejdet samt give en status på det indledende og kommende arbejde med second opinion og med nedsættelsen af kystvandråd. Derudover vil den videre inddragelse af følgegruppen blive skitseret.