Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2023

30-08-2023
Nyhed

Økonomisk Redegørelse, august 2023, offentliggøres den 31. august. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

""

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2023 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 107 mia. kr. i 2023. Statens samlede finansieringsbehov består – ud over nettofinansieringsbehovet – af afdrag på statsobligationer, transaktioner i de statslige fonde, samt opkøb af almene boligobligationer.

Skønnet for finansieringsbehovet er opjusteret med 15 mia. kr. i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2023. Den mindre ændring i skønnet for det samlede finansieringsbehov i 2023 kan primært henføres til en mindre opjustering af det skønnede nettofinansieringsbehov, som dog fortsat er negativt, jf. tabel 1.

Finansieringsbehovet (brutto) dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  Maj 2023 August 2023
Mia. kr. 1)  2023 2023 2024
Nettofinansieringsbehov -24 -14 -32
Afdrag langfristet gæld 2) 81 87 82
Afdrag kortfristet gæld 3) 16 16 35
Transaktioner i de statslige fonde -0 -0 -0
Opkøb af almene boligobligationer 18 18 10
Finansieringsbehov 92 107 95

 

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 2023 samt Økonomisk Redegørelse, august 2023 med efterfølgende korrektion. (se note)

Note: Som følge af en korrektion i den primære DAU-saldo - der er foretaget efter tryk af Økonomisk Redegørelse, august 2023 - er nettofinansieringsbehovet - og dermed også finansieringsbehovet - forøget med cirka 4 mia. kr. i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2023. ØMU-gælden vurderes upåvirket heraf.