Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2023 og 2024

11-12-2023
Nyhed

Økonomisk Redegørelse, december 2023, offentliggøres den 12. december. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

""

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2023 og 2024 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 89,3 mia. kr. i 2023 og 76,9 mia. kr. i 2024. Statens samlede finansieringsbehov består – ud over nettofinansieringsbehovet – af afdrag på statsgæld, transaktioner i de statslige fonde, samt opkøb af almene boligobligationer.

Finansieringsbehovet (brutto) dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  ØR august 2023 ØR december 2023
Mia. kr. 1) 2023 2024 2023 2024
Nettofinansieringsbehov -14,3  -31,7  -34,9  -45,3 
Afdrag langfristet gæld 2) 86,9  81,6  101,4  81,7 
Afdrag kortfristet gæld 3) 16,3  35,0  16,3  35,0 
Transaktioner i de statslige fonde -0,3  -0,2  -0,3  -0,2 
Opkøb af almene boligobligationer 18,4  10,0  6,9  5,9 
Finansieringsbehov 107,1  94,8  89,3  76,9 

Note: Skønnene for finansieringsbehov i ØR august 2023 afviger fra det optrykte i publikationen Økonomisk Redegørelse august 2023. Dette skyldes en korrektion foretaget efter tryk.

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2023 samt Økonomisk Redegørelse, december 2023.