Finansministeriet fastholder effekt af afskaffelse af helligdag

11-01-2023
Nyhed

Finansministeriet vurderer, at afskaffelse af en helligdag vil øge beskæftigelsen med 8.500 personer, og at effekten kan indregnes som varig.

""

I korte træk kan Finansministeriets vurdering beskrives som følger: En afskaffelse af en helligdag som fridag vil helt mekanisk betyde, at den årlige arbejdstid stiger. Hvis alle arbejder én dag mere, vil den årlige arbejdstid stige med 0,45 pct. Imidlertid vil effekten på den årlige arbejdstid være mindre blandt andet, fordi nogle vil tilpasse deres arbejdstid på andre dage i årets løb (hvilket kan ske på forskellig måde). Finansministeriet har lagt til grund, at denne type af effekter tilsammen reducerer effekten med ¼. Dvs. at effekten efter adfærdsændringer forventes at være en stigning i arbejdstiden på 0,34 pct. Der er her tale om Finansministeriets bedste skøn.

Det vurderes således, at der er også efter disse tilpasninger er en positiv effekt på den samlede arbejdstid. Det skyldes, at det lægges til grund, at der vil være en tendens til, at befolkningens adfærd til en vis grad bestemmes af de regler, der på et givet tidspunkt er gældende (en normeffekt). Hvis en helligdag afskaffes, vil mange derfor arbejde én dag ekstra, andre vil kun øge arbejdstiden med mindre end én dag, og nogle vil have uændret arbejdstid, fordi de indretter sig på en måde, så deres arbejdstid samlet set er den samme. Men samlet bliver der tale om en positiv effekt.

Ministeriets vurderinger af det konkrete forslag og forslag i almindelighed er fagligt baserede og uafhængige af regeringens sammensætning.

Den vurdering, der aktuelt er genstand for debat, er netop kendetegnet ved, at ministeriets vurdering har været den samme gennem en lang årrække. De anvendte skøn har i forskellige sammenhæng og over en årrække og under skiftende regeringer fremgået af ministeriets vurderinger. Eksempler herpå er Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 332 (Alm. del) af 4. maj 2017 og beregninger til brug for Justitsministeren i forbindelse med behandling af B45 Folketingsbeslutning om valdemarsdag den 15. juni som dansk nationaldag (2020) hhv. under VLAK-regeringen og S-regeringen.

Læs svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 332 (Alm. del) af 4. maj 2017 på Folketingets hjemmeside 

Læs B45 Folketingsbeslutning om valdemarsdag den 15. juni som dansk nationaldag (2020) på Folketingets hjemmeside 

Ministeriet fastholder således sin vurdering af, at forslaget varigt vil styrke beskæftigelsen og de offentlige finanser, og at de skøn, der er lagt frem, kan lægges til grund for planlægningen af den økonomiske politik.

Læs faktaarket Finansministeriets vurdering af effekten ved afskaffelse af en helligdag